MO:s framställningar till K. M:t. Militieombudsmannen Wieslander har enligt sin till riksdagen avgivna ämbetsberättelse under år 1944 gjort framställningar till K. M:t — förutom i vissa mera rent militära angelägenheter — dels d. 27 jan. ang. skyldighet för befälhavare eller domstol att, där någon, som innehar körkort, jämlikt SL för krigsmakten ådömts straff för fylleri, insända underrättelse härom till körkortsregistret och dels d. 11 april ang. förfarandet med spritdrycker, som tagits i beslag i samband med fylleriförseelser m. m.

B. L.

 

    Lagberedningen har under 1944 fortsatt arbetet med revisionen av jordabalken. Sålunda har beredningen uppgjort ett preliminärt utkast till bestämmelser om rätt till födoråd och undersökt problemet om reallaster överhuvud. Härjämte ha tidigare upprättade lagutkast beträffande ett flertal rättsinstitut närmare bearbetats, och författandet av motiv har fortskridit. Vid särskilt sammanträde ha grannelagsrättsliga spörsmål varit föremål för behandling. På grundval härav har uppgjorts ett förberedande utkast till bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar. Beredningen har från vederbörliga myndigheter och sammanslutningar inhämtat yttranden över upprättade förslag till bestämmelser om tillbehör till fastighet samt inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom. Vid årsmöte mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution i september, i vilket beredningen deltog, behandlades inom beredningen uppgjorda promemorior rörande vissa ifrågasatta reformer på inskrivningsrättens område.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    1944. Nov. 13. Förslag till lag om ändring i strafflagen för krigsmakten samt lag ang. ändrad lydelse av 39 och 46 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: lagbyråchefen Lars Gunnar Ohlsson.
    Dec. 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 15 § lagen d. 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning, m. m. Föredragande: t. f. chefen för rättsavdelningen i soc. dep. hovrättsrådet Ingvar Lindell.
    Dec. 15. Förslag till lag om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    1945. Jan. 15. Förslag till lag om stängselskyldighet för järnväg m. m. Föredragande: hovrättsrådet Alfred Bexelius.
    Jan. 17. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 21 kap. 12 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Kurt Holmgren.
    Jan. 26. Förslag till lag om ändring i 1, 2 och 9 kap. vattenlagen. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Edling.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten. Föredragande: hovrättsrådet Lindell.
 

B. L.