Lokalföreningen vid Stockholms rådhusrätt av Sveriges yngre juristers förening. Styrelsen (se SvJT 1944 s. 481) har under 1944 huvudsakligen inriktat sina strävanden på förbättring av notariernas avlöningsförhållanden. I början av året gjordes framställning till magistraten om ökat antal aspirantarvoden samt om införande av en villkorlig spärr för den fria tillströmningen av notarier, bestående i att den, som efter sex månaders tjänstgöring icke kunnat beredas fullt arvode, skulle entledigas. Prövningsdelegationen vid rådhusrätten har förklarat sig ej beredd att ännu avgiva

 

14—457004. Svensk Juristtidning 1945.

210 FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT.yttrande i sistnämnda fråga och magistraten har ej funnit skäl förordna om den föreslagna spärren. I januari 1945 var antalet med helt arvode (för närvarande 355 kr. i mån.) avlönade notarier 43. Sex notarier uppburo två tredjedels arvode och fyra notarier halvt arvode. Sammanlagt voro sålunda 53 notarier avlönade med arvode i någon form. Till de notarier, som ej erhållit arvode, har ersättning ifrågakommit i form av gratifikationer. På grund av de ändrade förhållandena har den gamla begränsningen, att gratifikation ej erhölles för första tjänstgöringskvartalet, icke längre ansetts böra upprätthållas. För fjärde kvartalet 1944 tilldelades 15 notarier gratifikationer, varierande mellan 450 kr. och 50 kr. Under verksamhetsåret ha vidare notarierna i större utsträckning än tidigare förordnats som förundersökare i brottmål.
    Föreningen har sammanträtt till extra möte d. 1 sept. 1944 för diskussion av notariernas arbetsförhållanden och därmed sammanhängande frågor. Vidare har föreningens medlemmar medverkat vid uppförande d. 25 nov. 1944 å Medborgarhuset i Stockholm av en fingerad rättegångsförhandling i brottmål enligt nya rättegångsbalkens principer.
    Vid årsmöte d. 27 jan. 1945 har nyvalts styrelse, varvid till ordförande utsetts notarien Karl-Erik Cruse, till ordinarie ledamöter notarierna Gunnar Brattne, Jon Hanson och Inge Hörlén samt till suppleanter notarierna Ingegärd Söderquist och Nils Edwall. Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets slut omkring 70.