SUNE NORRMAN. Rätt mantalsskrivningsort. Praktisk handbok för mantalsskrivningsförrättare samt parter och myndigheter i mantalsskrivningsmål. Sthm 1944. Norstedt. 181 s. Inb. kr. 9.00.

 

    Kammarrättsrådet NORRMAN, som år 1933 utgivit ett högt skattat arbete med titeln »Mantalsskrivning», har genom den nu utgivna boken velat föra framställningen i sitt tidigare arbete up to date, främst genom beaktande av den ganska omfattande judikatur som tillkommit efter dettas utgivande. Framställningen, som har formen av kommentar och rättsfallsredovisning, är begränsad till de delar av mantalsskrivningsförordningen, som angå bestämmande av rätt mantalsskrivningsort och processen i mål angående mantalsskrivning. Förf. har ålagt sig denna begränsning, emedan lagstiftningen på mantalsskrivningsväsendets område med en viss sannolikhet kan förmodas komma att inom en ej alltför avlägsen framtid underkastas revision, varvid den emellertid i nämnda delar väntas bliva bibehållen utan mera väsentliga förändringar. I boken återgives vidare in extenso kammarrättens minnesbok i vad den innehåller anteckningar om mantalsskrivningsmål.


I. S.

 

    Förvaltningsrättslig Tidskrift. När denna publikation för några år sedan fullbordat sin femte årgång, lämnade justitierådet AXEL AFZELIUS i SvJT (1943 s. 453 ff) en skildring av dess program och principerna för dess redigering.
    I tidskriften meddelas artiklar, i vilka från vetenskapliga eller praktiska utgångspunkter belysas förvaltningsrättsliga ämnen av allmännare betydelse. Vidare behandlas viktigare nyheter på lagstiftningens område och aktuella reformspörsmål. Litteratur i ämnet redovisas genom recensioner och orientering lämnas av vad andra tidskrifter erbjuda av förvaltningsrättsligt innehåll. Genom fortlöpande »meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis» riktas uppmärksamheten på rättsfrågor, som framträtt inom olika förvaltningsområden. Regelbundna uppgifter lämnas vidare om direktiven för statliga utredningar samt om innehållet i kommitté- och sakkunnigbetänkanden. Dessa uppgifter äro ordnade departementsvis liksom den i samband därmed lämnade förteckningen över nya författningar jämte hänvisningar och kommentar i anslutning till dessa. Tidskriften är den enda, som innehåller fullständig dylik förteckning.

378 LITTERATURNOTISER.    Beträffande innehållet i tidskriften erhålles en överblick bäst genom femårsregistret i årgång 1942. Då förvaltningsrätten i högre grad än som kanske vanligen antages har viktiga beröringspunkter ej blott med privaträtten utan även med straffrätten och processrätten, har tidskriftens innehåll stort intresse även för SvJT:s läsare.
    Tidskriften, som utkommer med 6 häften om året, har nu påbörjat sin åttonde årgång. Priset vid prenumeration direkt hos tidskriftens expedition är 12 kr., genom bokhandeln 14 kr. För att underlätta inköp av äldre årgångar har emellertid beslutats, att årgångarna 1938—1942 skola i mån av tillgång försäljas till pris av 5 kr. för årgång vid rekvisition hos expeditionen (7 kr. i bokhandeln). Se annons i detta nr av SvJT.

B. L.