386 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Lagrådet har nedannämnda dagar 1945 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Jan. 30. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen d. 17 juni 1932 om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    Febr. 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 11 sept. 1936 om förenings- och förhandlingsrätt, m. m. Föredragande: t. f. chefen för rättsavdeln. i soc.dep. hovrättsrådet Ingvar Lindell.
    Febr. 8. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 8, 9 och 10 §§ strafflagen. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Kurt Holmgren.
    Febr. 15. Förslag till lag om ändring i giftermålsbalken. Föredragande:lagbyråchefen Sven Romanus.
    Febr. 19. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 5 § lagen d. 21 juni 1940 om krigsskadeersättning. Föredragande: hovrättsfiskalen Bengt Petri.
    Febr. 27. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: hovrättsrådet Lindell.
    Förslag till lag ang. ändring i övergångsbestämmelserna till lagen d. 24 mars1938 om understödsföreningar. Föredragande: hovrättsrådet Lindell.
    Mars 1. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 13 och 14 §§ lagen d. 6 juni 1941 om tillsyn å radiologiskt arbete m. m. Föredragande: hovrättsrådet Lindell.
    Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt allmänna förfogandelagen m. fl. lagar. Föredragande: hovrättsrådet Henning Nitelius.
    Mars 2. Förslag till lag om ändring i 5 kap. strafflagen, förslag till lag om ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten och till lag om ändring i lagen d. 18 juni 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt. Föredragande: lagbyråchefen L. G. Ohlsson.
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § lagen d. 27 juni 1927 ang. uppsikt å vissa jordbruk. Föredragande: lagbyråchefen Per Olof Palmquist.
    Förslag till lantarbetstidslag. Föredragande: hovrättsrådet Lindell.
    Mars 5. Förslag till butikstängningslag. Föredragande: hovrättsrådet Lindell.
    Mars 8. Förslag till lag om ändring i 7, 10 och 11 kap. vattenlagen. Föredragande: hovrättsassessorn Gösta Schirén.
    Förslag till lag om ändring i 9 § utsökningslagen. Föredragande t. f. lagbyråchefen Sven Edling.
    Mars 9. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 23 § lagen d. 15 juni 1935 om ungdomsfängelse, m. m. Föredragande: lagbyråchefen Ohlsson.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 kap. 32, 33 och 34 §§ lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Edling.
    Mars 16. Förslag till lag om ändring i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929.Föredragande: lagbyråchefen Ohlsson.
    Mars 23. Förslag till lag om ändring i 30 kap. rättegångsbalken i 1734 årslag, m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Bengt Lassen.

B. L.

 

Ur Svensk författningssamling.
    6. KCirk. 12 jan. 1945 till statliga myndigheter och institutioner ang. kollektivavtal betr. städning.
    11. KK 19 jan. 1945 ang. kristillägg under första kvartalet 1945.
    24. KK 2 febr. 1945 ang. omfattningen under år 1945 av civilförsvarsplikt för utbildnings- och övningsändamål.
    28. Lag 16 febr. 1945 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 maj 1941 (nr 243) om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m.
    31. KK 9 febr. 1945 med vissa bestämmelser ang. sjötrafiken inom svenskt territorialvatten.
    35. KK 23 febr. 1945 om fortsatt giltighet av kung. d. 4 juni (nr 310) ang. allmänt prisstopp.

B. L.