NOTISER. 413    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av försäkringsdirektören, f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., hovrättsrådet Ejnar Hörstadius, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Carl Georg Segerstråle, hovrättsrådet Bertil Thuresson, advokaten Gudmund Silfverstolpe, prof. Phillips Hult och ombudsmannen Ebbe Jacobsson. Styrelsesuppleanter äro försäkringsdirektören Einar Nilsson och ombudsmannen Knut Norström. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och avdelningschefen Harald Folke.
    Under år 1944 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid föredrag hållits: d. 25 febr. (vid sammanträde gemensamt med Juristföreningen) av justitierådet Nils Alexanderson, betitlat »Strödda anteckningar om skadeståndsansvar (med utgångspunkt från svensk rättspraxis)»; d. 31 mars av sekreteraren i Svenska Försäkringsbolags Riksförbund, hovrättsfiskalen Harry Molén över ämnet »Något om kronans skadeståndsansvar»; samt d. 30 nov. av prof. Kristen Andersen om »Prevensjonsynspunkter i nordisk erstatningsrett». Vidare anordnades d. 13 okt. diskussion över ämnet »Äro reglerna om förmånstagareförordnandet tillfredsställande» med inledningsanföranden av advokaten Wilhelm Kjellström och ombudsmannen Fredrik Cederin. Föreningen har 169 aktiva och 35 passiva medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll d. 15 och 16 nov. 1944 årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av stadsfiskalen Ruben Stenvik, Kristianstad. Vid val av styrelse omvaldes stadsfiskalen Ruben Stenvik, Kristianstad, ordf., Herman Norrby, Norrköping, v. ordf., Sven Berglund, Gävle, Nils Grauers, Arvika, kassör, samt E. Tydén, Härnösand, med Sven Timelin, Karlshamn, tillika sekr., och John Sjögren, Hälsingborg, som suppleanter. Revisorer blevo Stig Lundström, Falkenberg, och Hans Odelmark, Mariestad. Bland behandlade ärenden må nämnas förslagen till allmän ordningsstadga och om polisväsendets förstatligande ävensom cirkuläret till underrätter och åklagare angående anpassning av det processuella förfarandet vid underrätterna efter principerna i nya RB. Antalet medlemmar utgör 61.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening hade d. 16 dec. 1944 sammanträde för överläggning om åtgärder med anledning av K. M:ts cirkulär angående anpassning av det processuella förfarandet vid underrätterna efter principerna i nya R. B. Efter inledningsanförande av rådmannen Erik Tammelin följde diskussion. Rådmännen Erik Wilhelmsson och Tammelin samt assessorn Birger Brandt utsågos att taga upp förhandlingar i ämnet med representanter för åklagarmyndigheten och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund. Styrelsens sammansättning under år 1944 framgår av notis SvJT 1944 s. 704. Föreningen hade i dec. 1944 90 medlemmar.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1944 sammanträtt d. 25 febr. (gemensamt med Försäkringsjurid. fören.) med föredrag av justitierådet N. Alexanderson, benämnt »Strödda anteckningar om skadeståndsansvar (med utgångspunkt från svensk rättspraxis) », och d. 19 okt. med föredrag av professorn vid Köpenhamns universitet O. A. Borum om »Nogle erstatningsretlige Spørgsmål, særlig vedrørende Børns og Sindssyges Ansvar».

414 NOTISER.    Vid sammanträdet d. 25 febr. omvaldes i styrelsen regeringsrådet Gustaf Eklund, ordf., avokaten G. Silfverstolpe, v. ordf., samt bankombudsmannen Axel Åström, sekr. och skattmästare, ävensom hovrättsassessorn Erik Alexanderson, hovrättsrådet Erik Bergendal, borgmästaren Gunnar Fant, prof. Håkan Nial och hovrättsassessorn Sture Petrén. Medlemmarnas antal uppgår till 337, varav 3 hedersledamöter.