Nordvästra Skånes juristförening avhöll sitt årsmöte för år 1944 i Hälsingborg d. 6 okt. Presidenten Karl Schlyter höll därvid föredrag om »Nya former för verkställighet av frihetsstraff». Till styrelseledamöter omvaldes borgmästaren Joël Laurin, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld, häradshövdingen G. A. Eriksson samt advokaterna Henry Ljunggren och Olof Lundqvist, den senare sekreterare och skattmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till c:a 50.

 

    Hallands juristförening hade under år 1944 tre sammanträden, varvid föredrag höllos d. 13 maj av statsrådet Thorwald Bergquist över ämnet »Aktuella lagstiftningsfrågor», d. 7 okt. av presidenten Karl Schlyter över ämnet »Nya former för verkställighet av frihetsstraff» och d. 18 nov. av statsrådet Gunnar Danielson över ämnet »Förberedelserna till rättegångsreformen». Styrelsen utgöres av borgmästaren Maths Heuman, ordf., jur. dr Karl Hillgård, v. ordf., häradshövdingen Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, och advokaten Olof Hammarskjöld med häradshövdingen John Samuelson och assessorn Åke Svensson, sekr. och klubbmästare, såsom suppleanter. Föreningen har 61 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1944 haft fem sammanträden. Vid tre av dessa ha förekommit föredrag: d. 4 febr. av hovrättsrådet Nils Beckman över ämnet »Några praktiska problem vid tillämpning av den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott», d. 16 mars av med. doktor Erik Karlmark över ämnet »Rättsmedicin — Juridik», d. 19 maj av professor Stephan Hurwitz över ämnet »Om Anlæg til Forbrydelse» och d. 12 okt. av professor Erik Wellander över ämnet »Språkvård och juristsvenska». Vid det femte sammanträdet, d. 8 dec., förekom diskussion om det processuella förfarandets anpassning efter nya rättegångsbalkens principer med inledningsanförande av rådmannen Sten Lindquist.
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 8 dec. advokaten Ivar Glimstedt, ordf., rådmannen Gustaf Bergqvist, v. ordf., advokaten Sven Colleen, sekr., stadsnotarien Ingvar Vrang, kassaförvaltare, assessorn Sven Lampers, bibliotekarie, och advokaten Nils Jacobson, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 315.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1944 sammanträtt d. 15 april till ordinarie årsmöte, därvid overretssagfører Poul Berendsen höll föredrag över ämnet »Om den muntliga proceduren i Danmark», och d. 16 dec., då statsrådet Gunnar Danielson höll föredrag över ämnet »Förberedelser till processreformen». Styrelsen utgöres av borgmästaren Gunnar Lindskog, polismästaren Gustav Ljungström, advokaten Nils Tyrén, länsnotarien Bertil Geijer och bankombudsmannen Arne Lyth. Suppleanter äro rådmannen Olof Karell, landsfogden Anders Holmström, länsnotarien Gunnar Forsberg samt advokaterna Olle Jonsson och Bertil Berggren. Medlemmarnas antal utgör omkring 60.