TH. THORSTEINSSON. Från främmande domstolar. Sthm 1945. Natur och kultur. 208 s. Kr. 7.00.

 

    Boken är i sin danska originalupplaga — den hette »Fra fremmede Retssale» — redan anmäld i SvJT (1941 s. 920 f.). Den är emellertid så intressant och har så stort värde att det inte torde vara helt opåkallat att omnämna den, när den nu föreligger på svenska, helst som väl tyvärr många av ämnet intresserade, alla samnordiska strävanden till trots, ha så pass svårt att tillägna sig boken på danska, att översättningen till svenska är en förutsättning för att de skola läsa den. Översättningen är god; några stavfel (tyvärr ett i advokaten Hemming-Sjöbergs företal) och en dunkel punkt störa högst obetydligt.
    Som i den föregående anmälan omnämndes är det huvudsakligen om anglosaxisk process som boken handlar. Att läsa om det ämnet kan knappast vara tröttande. Man införes i en värld som är till formerna så fantastisk och främmande för oss som i en medeltida riddarsaga. Det engelska samhället är ur våra synpunkter sett i sin uppbyggnad oerhört konservativt och rättslivet utgör väl det område där de ålderdomliga dragen äro mest markanta. Men även om vi inte ha någon anledning att söka legislativa förebilder inom engelsk process, kunna vi ändå ha nytta av att lära känna ochom möjligt tillägna oss något av den. anda som behärskar den. Den respekt förf. hyser för denna anda gör han ej några ansträngningar att dölja. Lik-

LITTERATURNOTISER. 533väl underlåter han ej att framhålla skuggsidorna, exempelvis det odemokratiska i de oerhörda kostnader processerna draga och den fruktansvärda korruption som häftat vid engelsmännens rättskipning på Irland. För oss förefaller det ju något främmande att en rik part skall ha möjlighet att genom att dra ut på processandet tvinga en mindre bemedlad motpart att ge upp. Hos oss är cruxet väl snarast det att den obemedlade kan tvinga en bemedlad motpart att processa och ådraga sig kostnader som han sedan, även om han vinner rättegången, aldrig kan få ersatta. De skildringar boken innehåller om amerikansk process röra sig — bortsett från en redogörelse för Supreme Courts politiska roll och berättelsen om den detektivbragd som ledde till infångande av Lindberghbabyns mördare — på det amerikanskt groteskas område.

 

B. L.