Författningar rörande krigsavlöning, sjukvård, familjebidrag m. m. Sammanställda inom försvarsstabens personalvårdsavdelning. (FKSF.) 1945 års uppl. (Författningar utkomna till och med den 15 november 1944.) Sthm 1945. 287 s. Kr. 0.65.

 

    Författningar rörande krigsavlöning, sjukvård, familjebidrag m. m. (FKSF), varav första upplagan utkom 1940, har nu utgivits i en femte upplaga, ombesörjd av hovrättsassessorn TAGE SILFVERSKIÖLD (jfr SvJT 1943 s. 329). Nu föreliggande upplaga innehåller huvudsakligen de författningar, som intagits i föregående upplaga, med iakttagande likväl av de talrika ändringar som föranletts av den livliga militära utvecklingen. Författningssamlingen har — liksom förut — försetts med en del anmärkande noter, vilka kunna antagas ha intresse vid den praktiska tillämpningen av författningarna.Till krigsfamiljebidragsförfattningarna ha dock noter gjorts endast i begränsad omfattning, emedan beträffande dessa statens arbetsmarknadskommissions anvisningar finnas att tillgå. Fredsbestämmelser, som nu icke äro tillämpliga, ha ej medtagits. Författningssamlingen avslutas med ett sakregister. Den beställes från Lantförsvarets kommandoexpedition, bokdetaljen, Sthm 2. T. S.

 

Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets kalender 1944. Sthm 1944. Norstedt. LXIV + 589 s. Inb. kr. 13.00.

 

    I och med att den nya lagen om villkorlig dom slagit en bro från kriminalvård till socialvård, har det för domstolarna blivit viktigare än tillförne att orientera sig angående socialvårdens resurser. Ett ypperligt hjälpmedel härvid erbjuder den kalender, som Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet med några års mellanrum utger. Kalendern innehåller dels ett stort antal korta uppsatser angående socialvårdens olika grenar, författade av de främsta experterna på varje område, dels av en avdelning med uppgifter beträffande de till socialvården hörande anstalterna. Kalendern ger sålunda upplysningar t. ex. om vilka skyddshem, alkoholistanstalter och sinnessjukhus det finnes och om förutsättningarna för intagande i dessa anstalter.

I. S.

 

P. VON SETH. Lagen om rätt till jakt den 3 juni 1938 jämte tillhörande författningar med förklarande anmärkningar och sakregister. Andra uppl. utg. av G. A. BOUVENG. Sthm 1945. Norstedt. 515 s. Inb. kr. 7.50.

 

    I denna nya upplaga av justitierådet von Seths välkända kommentar till jaktlagen ha gjorts ändringar och tillägg, föranledda av författningsändringar och domstolsavgöranden som tillkommit efter år 1938 då första upplagan författades (se SvJT 1940 s. 537).

I. S.