Viktigare författningar i kraft. Den nya lagstiftningen om begränsning i rätten att fullfölja mål till HD (SFS nr 160—162, 182) har trätt i kraft den 1 juni 1945. Bland författningar som träda i kraft den 1 juli 1945 märkas: lag om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl., lagom stängselskyldighet för järnväg m. m., lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende, lag ang. ändrad lydelse av 3 kap. 32, 33 och 34 §§ nyttjanderättslagen, lag om ändring i utsökningslagen, lag om ändrad lydelse av 97 § konkurslagen, lag om ändring i 1, 2 och 9 kap. vattenlagen, ny utlänningslag och lag ang. utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning.

E. Bz.