Ett statligt holdingbolag. För att ersätta de skador befolkningen lidit till följd av att egendom förstörts, skadats eller förkommit i det till Ryssland avträdda eller utarrenderade området eller under befolkningens evakueringi  norra Finland, har Finlands riksdag antagit en lag om förmögenhetsöverlåtelseskatt. Enligt denna kunna inhemska aktiebolag, vilkas beskattningsbara förmögenhet utgör minst tio miljoner mark varav 20 % går till nämnda förmögenhetsöverlåtelse, erlägga skatten medelst egna aktier enligt ett av staten godkänt värde. För skötseln och förvaltningen av den egendom, som sålunda kommer i statens besittning, har genom lag av d. 5 maj d. å. inrättats en särskild förvaltningskoncern för ersättningsaktier. Koncernens stamkapital utgör det sammanräknade värdet av de aktier, som överlåtits till koncernen. Detta fördelas på andelar, vilkas nominella värde finansministeriet särskilt fastställer. Dessa andelsbevis, som äro överlåtbara, utgivas sedan som avbetalning främst till de ersättningsberättigade, som icke erhållit annan ersättning in natura. Medel som koncernen kommer att erhålla i form av dividender på till densamma över-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 649låtna aktier eller andra inkomster utdelas som dividend på andelsbevisen till deras innehavare.
    I förhållande till de aktiebolag, vilkas aktier koncernen innehar, åtnjuter den alla aktieägare tillkommande rättigheter utom rösträtt vid bolagsstämman. Ifall de koncernen tillhöriga aktierna representera minst tiondedelen av vederbörande bolags aktiekapital tillkommer den dock de i aktiebolagslagen stipulerade minoritetsrättigheterna. Koncernen är verksam under finansministeriets tillsyn och om dess angelägenheter besluta fullmäktige valda av de ersättningsberättigade och en direktion till vilken statsrådet förordnar ordförande och hälften av ledamöterna, medan andra hälften utses av de nämnda fullmäktige. Det heter att koncernens angelägenheter skola skötas enligt affärsprinciper. Dock får den ej inlösa egna andelsbevis eller förvärva annan egendom utöver grundkapitalet, med undantag av aktier, som utgivas på grund av nyteckning i bolag vari koncernen är aktionär eller av egendom i dylika bolag, som hotas av konkurs. Aktiebolag, vari koncernen blivit aktionär, kunna successivt frigöra sig från det statliga beroendet genom att årligen första gången år 1947 av koncernen inlösa en tiondedel av de av bolaget överlåtna aktierna till ett pris som fastställes av finansministeriet. Ifall aktiebolaget icke begagnar sig av denna rätt, får koncernen fritt överlåta dessa aktier.

Gösta Fredenberg