Juristdagar i Helsingfors. Suomen Lakimiesliitto-Finlands Juristförbund, som bildades i november 1944 och omfattar nära nog alla juristsammanslutningar i Finland, har bl. a. på sitt program upptagit anordnandet av regelbundet återkommande inhemska juristdagar. De första juristdagarna i förbundets regi försiggingo i Helsingfors den 26—27 maj. Juristdagarna hade väckt ett ovanligt livligt intresse bland juristerna och antalet deltagare var glädjande stort, sammanlagt 520 jurister från olika delar av landet. Öppningshögtidligheten, som ägde rum i Helsingfors universitet, fick en särskilt solenn prägel genom att republikens president, marskalken av Finland Mannerheim hedrade tillfället med sin närvaro. Högtidligheten övervars även av riksdagens talman K. A. Fagerholm och justitieminister Urho Kekkonen. Såsom utländska gäster deltogo i juristdagarna expeditionschefen Erik Swartling, som inbjudits såsom referent, samt borgmästaren Nils Johan Berlin och rådmannen Karl Olof Enqvist, vilka besökt Finland såsom gäster hos Magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening.
    Juristdagarna öppnades av juristförbundets ordförande, kanslern för Hel-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 651singfors universitet, professor Antti Tulenheimo, som i sitt anförande redogjorde för stiftandet av juristförbundet och för förbundets strävanden. Till ordförande vid juristdagarna valdes universitetskansler Tulenheimo och kanslern för Åbo akademi, professor O. Hj. Granfelt samt till sekreterare vice häradshövdingen Teuvo Aura och justitierådmannen Lars Gestrin.
    Det första föredraget hölls av professor V. Merikoski, som gav en översikt över tidigare allmänna juristmöten i Finland och redogjorde för syftemålet med de juristdagar, som juristförbundet beslutit att anordna.
    Telegrafiska hälsningar sändes till Sveriges, Norges och Danmarks jurister samt till republikens förutvarande president K. J. Ståhlberg.
    Huvudfrågan vid juristdagarna var en diskussion om reformeringen av jurist- och tjänstemannautbildningen. Det första referatet i saken hölls av dekanus vid juridiska fakulteten i Helsingfors, professor Kyösti Haataja, som talade om reformeringen av de juridiska studierna och gav en redogörelse för de reformplaner, som utarbetats inom juridiska fakulteten. Andra inledare var presidenten i högsta förvaltningsdomstolen U. J. Castrén, som föreläste om de statsvetenskapliga studierna samt om den praktiska utbildningen för jurister och förvaltningstjänstemän. Såsom tredje referent gav expeditionschefen Swartling en intressant överblick över det arbete, som i Sverige utförts i syfte att reformera utbildningen av förvaltningstjänstemän. Referaten gåvo anledning till en livlig diskussion under den andra mötesdagen.
    Efter den första mötesdagens förhandlingar hade juristförbundet anordnat en soirée för mötesdeltagarna med damer, sammanlagt över 800 personer. Festen hölls å restaurang Fiskartorpet utanför staden.

Teuvo Aura.