Följdförfattningar till nya RB. Från justitiedepartementets processreformbyrå har i början av juli utremitterats ett antal promemorior med utkast till olika följdförfattningar till nya RB, nämligen kungörelse om anställande av allmän tolk m. m., administrativa bestämmelser om tolk för dövstum, kungörelse ang. tillkännagivande av de allmänna domstolarnas sammanträden samt om uppropslistor m. m., kungörelse ang. delgivning vid domstol (delgivningskungörelse), kungörelse om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegraf eller telefon, lag ang. ersättning av allmänna medel till vittnen, kungörelse om utbetalande av ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl., kungörelse ang. förskott till vittne och sakkunnig, bestämmelser ang. förenklad dom i vissa mål ävensom bestämmelser om anteckningar i stället för protokoll och om förenklad dom i vissa brottmål.
    SvJT vill i följande häfte något närmare redogöra för innehållet i promemoriorna, vilka i allmänhet ej remitterats till underrätterna.

B. L.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar 1945 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    April 6. Förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag) och lag ang. utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning. Föredragande: Förste sekreteraren Stig Rynell.
    April 12. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 3 mom. lagen d. 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Föredragande: Förste kanslisekreteraren S. E. Forssberg.
    April 13. Förslag till lag med vissa bestämmelser om fartyg, som ankommit från krigförande eller ockuperat land. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Edling.
    April 19. Förslag till lag om semester. Föredragande: hovrättsassessorn Yngve Samuelsson.
    April 23. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 25 juni 1909 (nr 56 s. 7) ang. nationalparker. Föredrag.: t. f. assessorn Herman Kling.
    April 28. Förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Föredragande: häradshövdingen Åke Braunstein.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen d. 17 juni 1932 (nr 263) om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende. Föredragande: hovrättssassessorn Sven Strömberg.
    Juni 1. Förslag till lag om återställande av viss från ockuperade länder bortförd egendom samt lag om kontroll å viss utländsk egendom i Sverige m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Kurt Holmgren.
    Juni 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § lagen d. 27 juni 1927 (nr 287) ang. uppsikt å vissa jordbruk och lag ang. ändrad lydelse av 2 kap. 55 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. Föredragande: t. f. assessorn Kling.

B. L.

 

    Svensk författningssamling 1945.
    203. Lag 18 maj 1945 om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (nr 459) (ny lydelse av lagen).

712 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    204. KK 18 maj 1945 med närmare bestämmelser ang. tillämpning av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (nr 459).
    209. KK 25 maj 1945 ang. allmänt prisstopp.
    224. KK 25 maj 1945 ang. anteckning i lagfartsprotokoll och fastighetsbok om ändring av fastighetsägares namn m. m.
    243. KK 1 juni 1945 ang. beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen.
    244. KK 1 juni 1945 ang. beslutade ändringar i riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen.
    245—248 och 250. Lagar 1 juni 1945 ang. ändrad lydelse av
    38 § lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen;
    11 § lagen d. 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet;
    11 § lagen d. 6 juni 1930 (nr 252) om kommunalstyrelse i stad;
    9 § lagen d. 15 juni 1935 (nr 337) om kommunalstyrelse i Stockholm; samt
    8 § kommunala vallagen d. 6 juni 1930 (nr 253).
    252. KK 1 juni 1945 om upprättande av röstlängd för val till riksdagens andra kammare samt av kommunal röstlängd.
    265. Lantarbetstidslag 8 juni 1945.
    270. Lag 8 juni 1945 om fortsatt giltighet av arbetstidslagen för detaljhandeln d. 18 juli 1944 (nr 652).
    272. KCirk. 1 juni 1945 till polismyndigheterna i riket om sättet för verkställande av utredning beträffande vissa brott och förseelser av befattningshavare vid polisväsendet.
    273. Lag 8 juni 1945 om ändring i giftermålsbalken.
    278. Lag 15 juni 1945 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 (nr 934) om tjänsteplikt.
    283. Lag 8 juni 1945 ang. ändrad lydelse av 3 kap. 32, 33 och 34 §§ lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
    284. Lag 8 juni 1945 om ändring i utsökningslagen.
    285. Lag 8 juni 1945 om ändrad lydelse av 97 § konkurslagen.
    289. Lag 15 juni 1945 ang. ändrad lydelse av 40 § lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
    294. KF 8 juni 1945 om krigskonjunkturskatt för år 1945.
    296. KK 8 juni 1945 med vissa tillämpningsföreskrifter till föreg.
    297. KK 8 juni 1945 med föreskrifter rörande provisorisk påföring av krigskonjunkturskatt för år 1945.
    298. Lag 1 juni 1945 om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
    305. KStadga 25 april 1945 ang. tjänstgöringen vid vattendomstolarna.
    308. KK 1 juni 1945 ang. resekostnads- och traktamentsersättning till nämndemän.
    311. KK 25 maj 1945 ang. statsmyndigheternas rätt att verkställa tryckning av publikationer.
    314. KK 15 juni 1945 ang. utlännings vistelse i vissa delar av riket.
    315. Lag 15 juni 1945 om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag).
    316. Lag 15 juni 1945 ang. utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning.
    317. KK 15 juni 1945 med föreskrifter i anledning av utlänningslagen (utlänningskungörelse) .
    329. KF 8 juni 1945 ang. utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser m. m.
    337. K. M:ts reglemente 15 juni 1945 ang. allmänna grunder för förvaltningen inom försvaret i fred (allmänt fredsförvaltningsreglemente);
    340. Trans. av K. M:ts brev 15 juni 1945 till överbefälhavaren ang. förordnande om förstärkt försvarsberedskaps upphörande m. m.
    342. Lag 22 juni 1945 ang. ändrad lydelse av 2 kap. 55 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 713    343. Lag 25 maj 1945 om ändring i 7, 10 och 11 kap. vattenlagen.
    364. KK 15 juni 1945 om ändring i byggnadsstadgan d. 20 nov. 1931 (nr 364).
    366—369. Lagar 22 juni 1945 ang. ändrad lydelse av
    23 § lagen d. 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse;
    18 § lagen d. 13 mars 1937 (nr 75) om tvångsuppfostran;
    17 § lagen d. 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt; samt
    54 § lagen d. 23 okt. 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstädes.
    370. Lag 22 juni 1945 om ändring i 9 § utsökningslagen.
    371. KK 22 juni 1945 om upphörande av fältkrigsrätter.
    384. Lag 22 juni 1945 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt allmänna förfogandelagen m. fl. lagar.
    399. KK 22 juni 1945 ang. tillfälliga ändringar i fridlysningstiderna för vissa djurslag.
    402. KK 29 juni 1945 med vissa bestämmelser ang. överexekutors tillsyn över utmätningsmans verksamhet.
    420. Lag 29 juni 1945 om semester.
    421. K. M:ts cirkulär 29 juni 1945 till rikets allmänna domstolar med vissa föreskrifter rörande mål, som avse tillämpningen av lagen d. 29 juni 1945 (nr 420) om semester.
    422. Butikstängningslag 29 juni 1945.
    423. Lag 15 juni 1945 om kvinnas behörighet att innehava statstjänst eller annat allmänt uppdrag.
    424. KK 15 juni 1945 ang. förbud mot särskiljande av statstjänster i manliga och kvinnliga.
    451—458. Lagar 22 juni 1945 ang. ändrad lydelse av
    15 § lagen d. 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet;
    13 och 51 §§ lagen d. 6 juni 1930 (nr 252) om kommunalstyrelse i stad;
    11 § lagen d. 15 juni 1935 (nr 337) om kommunalstyrelse i Stockholm;
    12 och 44 §§ lagen d. 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse;
    8, 35 och 48 §§ lagen d. 6 juni 1930 (nr 260) om församlingsstyrelse i Stockholm;
    8 § lagen d. 6 juni 1930 (nr 262) om skolstyrelse i vissa kommuner;
    3 § 1 mom. lagen d. 15 maj 1903 (nr 58) ang. folkskoleväsendet i Stockholm; samt
    6 § lagen d. 20 juni 1924 (nr 349) om landsting.
    459. Lag 22 juni 1945 ang. upphävande av lagen d. 9 juni 1944 (nr 284) om upphävande i vissa fall av verkan av uraktlåtenhet alt erlägga utskylder till kommun eller annan menighet med avseende å rösträtt och behörighet.
    460. KK 22 juni 1945 om ikraftträdande av lagen d. 22 juni 1945 (nr 451) ang. ändrad lydelse av 15 § lagen d. 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet m. fl. lagar.
    461. KK 22 juni 1945 om ikraftträdande av lagen d. 22 juni 1945 (nr 454) ang. ändrad lydelse av 12 och 44 §§ lagen d. 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse m. fl. lagar.
    464. Lag 22 juni 1945 om ändring i 5 kap. strafflagen.
    465. Lag 22 juni 1945 om ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten.
    466. Lag 22 juni 1945 om ändring i lagen d. 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt.
    467. Lag 22 juni 1945 om ändring i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321).
    468. KK 22 juni 1945 ang. ikraftträdande av lagen d. 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, m. m.


B. L.