742 NOTISER.    Sinnessjuknämnden har enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för år 1944 under sagda år handlagt 3,358 utskrivningsärenden. Av dessa ha 2,517 angått straffriförklarande, s. k. N-patienter, 468 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § första st. sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. O-patienter, och 373 sinnessjuka, om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare kan besluta, s. k. P-patienter. I ärendena rörande N-patienter har nämnden delegerat utskrivningsrätten å sjukvårdsläkaren i 156 fall, beslutat utskrivning i 172, försöksutskrivning i 556, fortsatt försöksutskrivning i 459 och avslag i 829 fall. I fråga om O-patienter har nämndens beslut innefattat utskrivning i 63, försöksutskrivning i 156, fortsatt försöksutskrivning i 109 och avslag i 173 fall. Slutligen har beträffande P-patienter försöksutskrivning skett i ett fall och återförvisning i 44 fall samt avslag meddelats i 328 fall.
    Försöksutskrivningstiden har år 1944 utgått för 934 patienter, varjämte405 varit försöksutskrivna tills vidare. Under året ha av de försöksutskrivna 277 återintagits (därav 54 på grund av återfall i brott) och 9 avlidit. Återintagning har alltså ägt rum i c:a 20 % av fallen. Återfall i brott har skett i c:a 4.1 % av fallen.

E. B.

 

    Ansvarighetsförsäkring för domare.Utan tvekan höra domare till de ämbetsmän som löpa den största risken att under sin ämbetsutövning göra förbiseenden eller misstag som kunna föranleda skadeståndsansvar. Den oftast nämnda risken för sådan ansvarighet var åtminstone förr den som sammanhänger med utfärdande av gravationsbevis. Antalet av de domare som genom försäkring skyddat sig mot de ekonomiska följderna av sådan ansvarighet torde vara jämförelsevis obetydligt trots att det länge förefunnits möjlighet att ordna sådant skydd. I en artikel i Nordisk försäkringstidskift (1945 s. 193—202) har ombudsmannen KNUT NORSTRÖM redogjort för dels ett stort antal fall där skadeståndsansvar uppkommit för domare men skulle ha kunnat täckas av ansvarighetsförsäkring och dels den omfattning varunder ledande svenska försäkringsanstalter meddela sådan försäkring. Enligt de allmänna försäkringsvillkoren är denna omfattning för försäkringen bestämd på följande sätt:
    »Försäkringsgivaren övertager ansvarighet för skadestånd, som försäkringstagaren i egenskap av domare eller vid domstol anställd under ämbetsansvar handlande funktionär enligt gällande svensk rätt kan ådraga sig på grund av under försäkringstiden begånget fel eller försummelse, varigenom staten eller enskilt rättssubjekt åsamkats förmögenhetsförlust. Såsom förmögenhetsförlust räknas ej i något fall förlust uppkommen genom skada å person eller sak.»

B. L.

 

    Fortbildningskurs för jurister vid Stockholms högskola. Under vårterminen innevarande år (mars—maj) har Psykotekniska institutet och Institutet för psykologi och pedagogik vid Stockholms högskola anordnat en fortbildningskurs för jurister med fil. lic. Valdemar Fellenius som kursledare. Föreläsningar ha hållits av hovrättsassessorn Sven Larsson om nutida svensk socialvård, allmän översikt (2 tim.), av professor Ivar Agge om svensk kriminalpolitik (2 tim.), av aktuarien Torgny Lindberg om den svenska kriminalvårdens organisation (2 tim.), av med. lic. Eva Lagerwall

NOTISER. 743om den svenska abnormvården (2 tim.), av överdirektören IIardy Göransson om erfarenheter av socialt vårdarbete (2 tim.), av landsfogden Erik Sjöholm om polisens allmänna organisation och uppgifter (1 tim.), av polisintendenten Gunnar Biörklund om kriminalpolistjänst (1 tim.), av hovrättsassessorn Bengt Lassen om processreformen och dess praktiska konsekvenser (2 tim.), av professor David Katz om differentiell psykologi (2 tim.), av lic. Fellenius om vittnes- och förhörspsykologi (10 tim.), av kriminalpoliskommissarie Viktor Hagelberg om praktiska synpunkter på polisförhöret (1 tim.) och av häradshövdingen Ernst Leche om domaren-processledaren (1 tim.). Kursen har bevistats av omkring 70 åhörare. I anslutning till kursen anordnades en diskussion över ämnet: »Samhällets reaktion på brott ur juridisk och medicinsk synpunkt» med inledningsanföranden av lagbyråchefen Lars Gunnar Ohlsson och med. lic. Carl-Gustaf Berglin.

B. L.