Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för fonden höll sitt ordinarie årssammanträde onsdagen den 14 mars 1945. Av därvid föreliggande revisionsberättelse inhämtas, att fondens tillgångar, som vid 1943 års slut uppgingo till 140,940:90 kr. (se SvJT 1944 s. 486), vid utgången av 1944 stigit till 144,188: 56 kr.

 

Av detta belopp redovisaspå obligationers konto kr. 79,900: —på utlämnade låns konto » 60,000: —på checkräknings konto » 4,288: 56 Summa kr. 144,188: 56.

 

    Sedan senaste redovisning har obligationsinnehavet ökats med 5,000 kr. Svenska Statens 3 % obl. 1944. Under 1944 ha anslag från fonden till olika ändamål utgått med sammanlagt 1,600 kr. Revisionen av 1944 års förvaltning gav ej anledning till anmärkning.
 

S. J. S.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 7 april 1945 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Till ledamöter i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte valdes från Svea hovrätt: presidenten Ekeberg, hovrättsråden Hugo Wikander, Ejnar Hörstadius och Tage Boye samt assessorn Curt Carlon med hovrättsråden Erik Zethelius och Sven Björkholm samt assessorn Jarl Prom såsom suppleanter; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Birger Aurell och Hans Ljungholm samt assessorn Sven Ekblom med hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Ingemar Lilja såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Arvid Liizell med hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Curt Bergström såsom suppleanter samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Alfred Bexelius och assessorn Björn Kjellin såsom suppleanter. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1944 års utgång till 132.
    Angående handläggning vid mötet av en fingerad muntlig huvudförhandling i hovrätt enligt nya RB se föregående häfte s. 584.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 2 juni 1945 i Stockholm. Årsmötesförhandlingarna bevistades av ett hundratal ledamöter. Till sam-

744 NOTISER.fundets ordförande för en tid av två år omvaldes advokat Alf Lindahl, Stockholm. Till vice ordförande, likaledes för två år, valdes advokat Karl Hillgård, Halmstad, efter advokat Folke Sjögren, Göteborg, som undanbett sig återval. Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Gunnar Behm, Malmö, Ivar Glimstedt, Göteborg, Axel Hemmar, Norrköping, och Osborne Losman, Göteborg. Till styrelsesuppleanter valdes advokaterna Ragnar Gottfarb, Stockholm, Einar Hammar, Uddevalla, Gunnar Lindh, Stockholm, och Sven Salmonson, Stockholm, samtliga för två år, samt advokat Carl Borgström, Lund, för ett år.
    Angående handläggning vid mötet av ett fingerat tvistemål i enlighet med nya RB se föregående häfte s. 584.