Västernorrlands juristklubb höll under år 1944 sammanträde i Sundsvall d. 25 nov. För diskussion över strafflagberedningens betänkande angående strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m. hade inbjudits läkarna vid Sidsjöns sjukhus. Diskussionen inleddes av häradshövdingen Ingemar Kramer. Klubbens styrelse består av häradshövdingen Ingemar Kramer, ordf., taxeringsintendenten Hilding Björne, v. ordf., advokaten Gunnar Fogelqvist, advokaten Albert Hansson, sekr. och skattmästare, och hovrättsassessorn Åke von Schultz, med häradshövdingen Herbert Beckman, rådmannen Eric Söderlind och advokaten Ragnar Reimers såsom suppleanter. Klubben har omkring 40 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1944 haft ett ordinarie sammanträde d. 6 maj, därvid föredrag hållits av hovrättsrådet Nils Beckman överämnet »De obestämda straffdomarna». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är assessorn Åke Jansler. Klubben har 44 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund har på grund av tidsläget icke kunnat samla sina medlemmar till något allmänt sammanträde under 1944. Ordförande i förbundsstyrelsen är presidenten Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med landssekreteraren Sven Arne Swedberg, borgmästaren Thomas Lundquist och vattenrättsdomaren Folke Löwing såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Erik Fristedt, häradshövdingen Yngve Kristenson och landssekreteraren Ragnar Sundberg med advokaten Georg Linse, länsassessorn Gunnar Wik och landsfogden Axel Danielson såsom suppleanter.

 

    Västerbottens juristföreninghar under 1944 hållit ordinarie sammanträde d. 16 juni, därvid föredrag hölls av sekreteraren i Sveriges advokatsamfund advokaten Holger Wiklund över ämnet »Några advokatsynpunkter på processreformen». Efter föredraget vidtog diskussion. Styrelsen utgöres av häradshövdingen Johan Wandén, ordf., t. f. landsfogden Erland Strandmark, v. ordf. och sekr., advokaten Rudolf Ahlgren, skattmästare, hovrättsassessorn Arne Fallenius och länsnotarien Axel Rönquist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.