Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    23 mars 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 16 mars 1915, tillkallat generaldirektören och chefen för patent- och registreringsverket Nils Löwbeer att, tillika ordförande, jämte andra personer såsom sakkunnig biträda inom departementet med utredning av frågan om rätten till anställdas uppfinningar. Till sekreterare åt utredningen har förordnats förste amanuensen K. H. F. Berglund;
    5 maj 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 4 maj 1945, förordnat kammarrättsrådet Nils Bodin att vid behandlingen av skatterättsliga frågor tjänstgöra såsom sekreterare i utredningen rörande ny dissenteriagstiftning;
    s. d. beviljat advokaten Sigrid Beckman entledigande från henne meddelat uppdrag att deltaga i överläggningar med ungdom svårdskommittén;
    26 maj 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 18 maj 1945, utsett revisionssekreteraren Erik Hagbergh att inom justitiedepartementet verkställa utredning för översyn av lagstiftningen om ekonomiska föreningar;
    30 juni 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 22 juni 1945, utsett dels rådmannen i Stockholm Erik Wilhelmsson att inom justitiedepartemenet verkställa utredning om krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid och vissa därmed sammanhängande spörsmål dels ock, bland andra, landsfogden Gustaf Persson, hovrättsrådet Nils Regner, borgmästaren Olov Rylander, häradshövdingen Gösta Siljeström och advokaten Holger Wiklund att med utredningsmannen deltaga i överläggningar härom.
    K. M:t har förordnat
    13 april 1945 byråchefen i statens utlänningskommission Gustaf Lindencrona att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag på utlänningslagstiftningens område som av chefenför justitiedepartementet till honom överlämnas;
    22 juni 1945 assessorn i Göta hovrätt Bo N:son Dag att inom justitiedepartementet biträda vid utredning angående vissa av statens hyresråd ifrågasatta ändringar i hyreslagstiftningen m. m.;
    s. d. t. f. andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet frih. Stefan Stiernstedt att fr. o. m. 1 juli 1945 tills vidare vara föredragande i regeringsrätten beträffande andra mål och ärenden från departemenetet än dem som röra förklaring om svenskt medborgarskap.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 15 mars 1945 uppdragit åt t. f. revisionssekreteraren, assessorn i Svea hovrätt Nils Joachimsson att tillsvidare vara sekreterare i den för staten och Stockholms stad gemensamma kommissionen för utredningar rörande vissa markfrågor.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 12 mars 1945 förordnat byråchefen i departementet Henrik Klackenberg att deltaga i 1944 års nykterhetskommittés överläggningar och såsom expert biträda kommittén.
    K. M:t har 23 mars 1945 till ledamöter av en utredning angående bankväsendets organisation förordnat bland andra byråchefen i finansdepartementet, hovrättsrådet Kurt Wulff, tillika sekreterare, och direktören, f. d. statssekreteraren Tage Wärn.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 8 maj 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande samma dag, tillkallat byråchefen för lagärenden i samma departement, hovrättsrådet Olof Palmquist att såsom

748 PERSONALNOTISER.utredningsman inom skogsstyrelsen biträda vid överarbetning av vissa föreskrifter rörande virkesmätning och därmed sammanhängande frågor.