Förslag ang. yrkesmässig automobiltrafik. Till kommunikationsdepartementet har revisionssekreteraren Erik Hagbergh i egenskap av särskilt tillkallad utredningsman (se SvJT 1943 s. 863) avlämnat betänkande i anledning av verkställd utredning rörande tillstånd för juridiska personer att utöva yrkesmässig automobiltrafik (SOU 1944:39). Utredningsmannen föreslår, att i 1940 års förordning ang. yrkesmässig automobiltrafik införas vissa nya föreskrifter i syfte att erhålla större möjligheter till kontroll från det allmännas sida särskilt över juridiska personers trafiktillstånd. De nya föreskrifterna innebära dels en centralisering till statens biltrafiknämnd av samtliga ärenden rörande trafiktillstånd för juridiska personer, dels en vidsträcktare uppgiftsskyldighet gentemot den tillståndsgivande myndigheten för den som söker eller innehar trafiktillstånd och dels en utvidgad möjlighet att återkalla trafiktillstånd och en komplettering av straffbestämmelserna i förordningen.

E. H.

 

    Revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och fosterbarnsvård. Socialvårdskommittén har framlagt förslag till en omfattande revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och fosterbarnsvård (SOU 1944:34). Förslagets huvudsyfte är att effektivisera den samhälleliga kontrollen över barnavårdsanstalter av olika kategorier (barnhem, barnavårdsanstalter för halvöppen vård samt barnkolonier), att skapa bättre förutsättningar i såväl organisatoriskt som ekonomiskt hänseende för barnhemmens verksamhetsamt att utvidga fosterbarnskontrollen. Den viktigaste föreslagna förändringen är att landstingen skola vara huvudmän för barnhemmen i organisatoriskt hänseende, d. v. s. de skola i sista hand svara för att tillgång finnes till erforderligt antal platser å spädbarnshem, mödrahem, upptagningshem och barnhem för varaktig vård. Till anordnandet och. driften av barnhem, tillhörande dessa kategorier, skall kunna utgå statsbidrag, varjämte landstingen skola vara skyldiga att ställa erforderliga medel till förfogande i den mån så icke sker i annan ordning. Koncessionsprövningen vid inrättandet av nya barnhem skall överflyttas från länsstyrelserna till socialstyrelsen, som föreslås bliva tillsynsmyndighet för samtliga barnavårdsanstalter. Användandet av barnhemsvård under längre tidrymd skall enligt förslaget inskränkas; hos länsstyrelserna stationerade befattningshavare, barnavårdsassistenter, skola således i varje särskilt fall lämna medgivande till fortsatt vård å barnhem av barn, som vårdats å sådant hem i tolv månader. Fosterbarnsbegreppet föreslås utvidgat och skall, oavsett om ersättning för vården utgår eller ej, omfatta alla barn under 16 år, som fostras hos annan än föräldrarna. I fråga om späda barn föreslås koncessionstvång såtillvida, att dylika barn ej få överlämnas till fosterhem med mindre barnavårds-

78 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.nämnden lämnar tillstånd därtill. Beträffande övriga barn föreslås det nuvarande systemet med efterhandsanmälan ersatt med förhandsanmälan från såväl den som ämnar överlämna barnet till fosterhem som den blivande barnafostraren. Närmare föreskrifter angående barnavårdsanstalternas inre förhållanden meddelas i ett förslag till stadga angående barnavårdsanstalter.
    Kommittén har bl. a. behandlat frågan om införandet av regler, varigenom vårdnadshavares rätt att förflytta barn, som överlämnats till fosterhem, skulle inskränkas. Härvidlag har man haft att välja mellan en revision av reglerna angående överflyttande av den rättsliga vårdnaden av barn samt en inskränkning av vårdnadshavarnas faktiska möjlighet att utöva vårdnadens befogenheter genom en utvidgning av institutet skyddsuppfostran. Med hänsyn till pågående arbete med ärvdabalkens kodifiering har kommittén för egen del bordlagt frågan. Skulle de sakkunniga, som syssla med ärvdabalken, finna, att ifrågavarande spörsmål icke bör lösas genom ändring av reglerna angående vårdnadens överflyttande, har kommittén för avsikt att ånyo upptaga detsamma till övervägande.

Sven Larsson.