Finansdepartementet. K. M:t har till ledamot i statens tobaksnämnd för tiden t. o. m. 30 juni 1947 förordnat, bland andra, revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt, tillika ordförande, och till suppleant under samma tid för Nordfelt chefen för rättsavdelningen i finansdepartementet, hovrättsrådet Rolf Dahlgren.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har 29 sept. 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 27 sept. 1945, tillkallat generaldirektören och chefen för socialstyrelsen Thorwald Bergquist, ordförande, att jämte ytterligare sju sakkunniga inom departementet biträda med utredning och avgiva förslag rörande socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 31 juli 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt att efter överläggningar med fyra samtidigt tillkallade sakkunniga verkställa utredning och avgiva förslag rörande lagstiftning om föreningar för gemensamt ägande och gemensam drift av jordbruk.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har förordnat nedannämnda personer att tjänstgöra såsom revisionssekreterare
    27 sept. 1945 assessorn i Göta hovrätt Ingemar Lilja;
    5 okt. 1945 tingsdomaren i Södertörns domsaga Nils Dillén;
    26 okt. assessorn i Svea hovrätt Ivar Weidenhaijn.
    Hovrätternas presidenter ha föreslagit följande personer att komma i fråga till revisionssekreterarförordnande: 1. N. O. Dillén (Svea); 2. H. G. Andersson (Skåne); 3. K. H. Henkow (Norrland); 4. G. R. Fredriksson (Svea); 5. P. I. Weidenhaijn (Svea); 6. E. H. Dahlin (Norrland); 7. G. O. Rosenqvist (Skåne); 8. Å. V. Lundgren (Svea); 9. S. G. H. Löwenhielm (Svea); 10. H. K. E. Mossberg (Svea); 11. S. A. Edling (Svea); 12. N. E. Hedfeldt (Svea); 13. G. Bergström (Göta); 14. S. G. Ekblom (Göta); 15. P. J. G. S:son Hagströmer (Svea); 16. C. S. Carlon (Svea); 17. K. T. P. Berg (Göta); 18. F.R. Å. von Schultz (Svea); 19. K. S. W. Gripmark (Skåne); 20. K. G. I. Bodewalt (Skåne) (se SvJT 1945 s. 748).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1945 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 okt. 1945 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Yngve Linder;
    2 nov. 1945 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Svennegård;
    s. d. till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i nämnda hovrätt Ingvar Bladh.

 

    Häradsrätterna. K M:t har
    5 okt. 1945 till häradshövding i Västerbergslags domsaga fr. o. m. 1 jan. 1945 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Folke Ekdahl;
    12 okt. 1945 förordnat att Villands domsagas tingsställe skall fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer flyttas från Fjälkinge till Kristianstad, att Gärds och Albo domsaga skall fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer hava tingsställe — förutom såsom f. n. i Degeberga — jämväl i Kristianstad, samt att båda domsagornas kanslier fortfarande skola vara förlagda till Kristianstad, där det förutsättes att i anledning av beslutet ett för domsagorna gemensamt kansli- och tingshus kommer att uppföras;
    19 okt. 1945 till häradshövding i Luggude domsaga fr. o. m. 21 dec. 1945 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Rönnquist.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1945 förordnat att vid rådhusrätten i Kalmar må för tiden fr. o. m. 1 okt. 1945, intill dess med anledning av den nya rätte-

PERSONALNOTISER. 923gångsbalkens ikraftträdande ny arbetsordning för rådhusrätten träder i tilllämpning, anställas en extra ledamot, benämnd extra assessor.
    12 okt. 1945 till rådman i Göteborg utnämnt assessorn vid rådhusrätten därestädes Folke Hellgren.
    19 okt. 1945 förordnat rådmännen i Malmö Severin Cronsioe och Nils Ryding att fortf. fr. o. m. 1 jan. 1946 till dess de avgå från rådmanstjänsten, dock längst till utgången av år 1950, vara ordförande å rådhusrättens 2:a resp. 3:e avdelning.
    K. M:t har förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden, 19 sept. 1945 beträffande staden Karlskrona, 27 sept. 1945 beträffande staden Skellefteå och 5 okt. 1945 beträffande staden Umeå.