BENGT MALMÆUS. Svensk rättspraxis i skadeståndsmål. Sthm 1945. Norstedt. 225 s. Kr. 17.00. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 6.

 

    Med ovanstående arbete har enligt förordet åsyftats att tillgodose behovet av ett lättillgängligt uppslagsverk på skadeståndsrättens, närmast den utomobligatoriska skadeståndsrättens, område, där judikaturen de senaste decennierna varit riklig men tillika i viss mån svåröverskådlig. Detta syfte fyller ock arbetet mycket väl. Förf., som är ombudsman i Trafikförsäkringsföreningen, har så vitt jag kan finna med stor omsorg och gott omdöme handhaft den ingalunda lätta uppgiften att icke blott registrera utan även på ett visserligen kortfattat men samtidigt upplysande sätt referera hithörande rättsfall, med framhävande av särskilt intressanta domsmotiveringar. Rättsfallen ha, som naturligt är, till största delen hämtats från Nytt Juridiskt Arkiv. Men även ett flertal andra källor — såsom Svensk Juristtidning, Försäkringsjuridiska föreningens och Trafikförsäkringsföreningens rättsfallssamlingar, Svensk försäkringsårsbok etc. — ha anlitats.
    Arbetet sönderfaller i två huvudavsnitt: rättsfall beträffande »grunderna för skadeståndsskyldighet» samt rättsfall avseende »gemensamma frågor» (det senare med underrubriken »skadevärdering m. m.»). Systematiseringen inom varje huvudavsnitt är, ur de praktiska synpunkter som här med rätta ansetts böra vara vägledande, på ett tilltalande sätt genomförd. I första hand har indelningen, vad beträffar rättsfallen om grunderna för skadeståndsskyldighet, skett med utgångspunkt från respektive verksamhetsområden, i andra hand har hänsyn tagits till de olika subjekten för ansvarighet. Ett alfabetiskt sakregister återfinnes i slutet av arbetet. Däremot saknas en kronologisk förteckning över samtliga uppmärksammade rättsfall.
    Bokens pris kan synas påfallande högt. Men mödan med insamlingen, genomgången och ordnandet av hela detta rättsfallsmaterial måste ha varit betydande.

Hj Kgn.

 

K. G. A. SANDSTRÖM. Om förmögenhetsskatt samt beskattning av inkomst av kapital enligt svensk rätt. Sthm 1945. Norstedt. 457 s. Inb. kr. 27.00.

 

    Skattedirektör Sandström har med detta arbete fortsatt den systematiska bearbetning av våra skatteförfattningar som han tidigare påbörjat. Han har nu medhunnit en rad till större delen omfångsrika skrifter på det skatte-

 

LITTERATURNOTISER. 131rättsliga området, nämligen Om taxering för inkomst eller förmögenhet (1940, se SvJT 1942 s. 31), Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt (andra uppl. 1944, se SvJT 1944 s. 768) samt Kupongskatten (särtryck ur Svensk skattetidning 1944). Helt nyligen har han vidare utgivit Om beskattning av inkomst av tjänst samt av tillfällig förvärvsverksamhet enligt svensk rätt (1945). Det måste hälsas med tillfredsställelse och tacksamhet, att författaren på detta sätt velat delge allmänheten sin omfattande och djupgående erfarenhet. Liksom de övriga arbetena utmärkes även det förevarande såväl av strävan att genom systematisering giva en sammanhängande framställning av stoffet som av önskan att ge besked i de många besvärliga spörsmål som möta vid rättstillämpningen. För praktikern måste skattedirektör Sandströms bok vara mycket välkommen, och boken har genom författarens kritiska belysning av lagbestämmelser och praxis utan tvivel stort värde även för de rättstillämpande myndigheterna och för dem som ha att syssla med författande av ny lagstiftning i ämnet.

I. S.