Staten såsom arbetsgivare. Kort före 1 juli 1945 erhöllo ett antal hovrättsassessorer besked att de nämnda dag skulle inträda såsom revisionssekreterare. Några av dem hade redan erhållit en del av årets semester, andra icke. Från justitiedepartementet meddelades att de, som under sommaren började tjänstgöra i nedre justitierevisionen, icke brukade erhålla semester. Sedan en skriftlig framställning om semester gjorts nödgades emellertid vederbörande medgiva det ganska självklara faktum att rätt till semester förelåg, varefter de nyblivna revisionssekreterarna erhöllo sådan.
    Detta fall är icke ensamstående. Överhuvud taget uppstår lätt trassel med semester vid övergång från tjänstgöring under en myndighet till tjänstgöring under annan myndighet. Detta har, särskilt under tidigare år, ofta drabbat de yngre i hovrätterna, då dessa anlitats för förordnanden inom domstolsväsendet på landet och i stad och i den statliga förvaltningen.
    Anmärkningsvärt är också i föreliggande fall att vissa av assessorerna erhöllo besked om förflyttningen endast omkring en vecka i förväg, trots att de voro bosatta utom Stockholm.
    I direktiven för 1943 års domarutredning heter det att endast sådana åtgärder böra övervägas, som gagna det allmännas intresse att erhålla godadomare. Denna sats bör uppenbarligen vara en ledstjärna även för de verkställande myndigheterna.
    Sådana åtgärder som den nu omtalade gagna icke det allmännas intresseatt erhålla goda domare. Åtgärden torde bero på gammal slentrian och bristande samverkan mellan myndigheterna samt måhända också på en viss liknöjdhet för de underordnades intressen. En sådan inställning hos dem som företräda stålen såsom arbetsgivare bidrar i sin mån till att avskräcka dugliga aspiranter från domarbanan och ökar benägenheten hos dem som redan inträtt på banan att söka sig därifrån. Å andra sidan kan en korrekt behandling och, varför inte, en smula generositet från arbetsgivarens sida betyda mycket för att göra domarkarriären mera eftersträvansvärd än vad den just nu förefaller de unga juristerna att vara.

K. R.

 

    Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1945 sammanträtt två gånger, nämligen till årsmöte d. 9 mars, därvid hovrättsrådet Nils Beckman höll föredrag över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheteen», samt d. 18 dec., därvid revisionssekreteraren Lars Gunnar Ohlsson talade över ämnet »De nya tillräknelighetsbestämmelserna». Vid årsmötet utsågos till styrelseledamöter fiskalen Torkel Nordström, ordf., assessorn Sture Petrén, v. ordf., fiskalen Anders Lindstedt, sekr. och kassaförvaltare, assessorn Curt Carlon och fiskalen Olov Lindhagen med fiskalerna Jerker Victor, Allan Björklund, Gunnar Lagergren, Per Bergsten och Holger Nordqvist som suppleanter. Medlemsantalet är omkring 130.