Baltiska juristkommittén. Bland den skara landsflyktiga balter som under sommaren och hösten 1944 anlände till Sverige befunno sig cirka 200 jurister. Till övervägande del voro dessa av estnisk nationalitet. Allenast ett 20-tal voro letter och litauer. Bland juristerna i fråga funnos mycket framstående representanter för de baltiska ländernas rättsväsen.
    Hos de baltiska juristerna väcktes snart tanken att söka bliva assimilerade i svenskt arbetsliv. Representanter för dem sökte kontakt med olika svenska juristsammanslutningar. I samråd med Juristföreningen i Stockholm bildades i december 1944 Baltiska juristkommittén under ordförandeskap och ledning av advokaten Gudmund Silfverstolpe. Denna tog som sin uppgift att söka finna passande sysselsättningar för de baltiska juristerna. I och för kommitténs arbete erhölls från Statens arbetsmarknadskommission två sekreterare med juridisk utbildning. Kontorslokaler ställdes till förfogande av advokaterna Forssner, Bergman och Bauer.
    När kommittén började sitt arbete, voro representanterna för de baltiska juristerna av uppfattningen, att antalet baltiska jurister i Sverige belöpte sig till 60 à 70. Kommittén lyckades finna sysselsättning — främst som s. k. arkivarbetare — för ett 40-tal av dessa. Under arbetets fortgång visade det sig emellertid att antalet, som nämnts, uppgick till cirka tre gånger det från början antagna. Då det översteg kommitténs förmåga att skaffa sysselsättning åt ett så stort antal, avslutades kommitténs arbete i april 1945. Verksamheten överlogs då av arbetsmarknadskommissionen.

G. Se.

 

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1945 sitt årsmöte d. 26 maj. Därvid valdes till ledamöter av styrelsen justitierådet Axel Afzelius, advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, prof. Gösta Eberstein, presidenten Birger Ekeberg, direktören Pehr Gyllenhammar, f. d. landshöv-

 

158 NOTISER.dingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, justitierådet Emil Sandström, advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag omvaldes till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till v. ordf. hr Bagge, varjämte till föreningens sekreterare och kassaförvaltare omvaldes hr Schönmeyr. Till ledamöter av verkställande utskottet, av vilket styrelsens ordf. och v. ordf. äro självskrivna ledamöter, omvaldes hrr Ekeberg, Undén och Wikander samt nyvaldes hr Schönmeyr med hrr Berglund och Hasselrot såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 43, av vilka 31 tillika äro medlemmar i International Law Association.