Svenska föreningen för industriellt rättsskydd har under 1945 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 20 febr. höll højesteretssagfører Poul Jacobsen, Köpenhamn, ett föredrag, kallat »Et Bidrag til Diskussionen om fællesnordiske Begler inden for Patentretten», vilket följdes av diskussion. Vid sammanträde d. 4 okt. diskuterades frågan »När är patenterad uppfinning i tvångslicensmål att anse som utövad här i riket?» med inledningsanförande av civilingenjör F. Nordsjö. Vidare höll patentingenjör B. Avellan-Hultman ett anförande, benämnt »Uppkommer nyhetshinder här i landet genom publikation eller utövning under kriget i annat land, där det rått förbud mot utlämnande av tekniska upplysningar?» varefter följde diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., fil. dr Birger Lindgren, v. ordf., civilingenjören Oscar Grahn, skattmästare, samt advokaten Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, direktören Arnold Hjorth, ingenjören C. G. Lindblom, civilingenjören Birger Nordfelt och direktören Gustaf Seltergren. Sekreterare är byråchefen Åke v. Zweigbergk. Föreningen hade vid utgången av 1945 omkring 225 medlemmar.

 

    Svensk Förening för internationell sjörätt höll under 1945 ordinarie årsmöte d. 28 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet höll dispaschören Kaj Pineus föredrag om »Begränsat redaransvar vid kollision, en översikt ur svensk synpunkt». Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt assuransdirektören Axel Binman, advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson och direktören Emanuel Högberg med revisionssekreteraren Erik Hagbergh och direktören Nils Bogberg såsom suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 100.

 

    Svenska kriminalistforeningen har under år 1945 hållit sammanträde d. 26 okt. Därvid diskuterades »Alkoholism och kriminalitet» med inledningsanföranden av med. lic. Helge Knöös och byråchefen August Åman. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av statsadvokat Jørgen Trolle och fængselsinspektør A. H. Hertel, Kriminalistföreningen i Finland av prof. Ernst Ehrnrooth och fängelsepsykiatern Martti Kaila samt Den Norske Kriminalistforening av høyesterettsdommer Edvin Alten.
    Svenska kriminalistföreningens styrelse (led. och suppl.) utgöres av presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektören Hardy Göransson, v. ordf., hovrättsrådet Nils Beckman, kassaförvaltare, hovrättsassessorn William Grip

NOTISER. 159mark, sekr., prof. Ragnar Bergendal, generaldirektören Thorwald Bergquist, med. lic. Gustav Jonsson, landsfogden Gustaf Persson, prof. Folke Wetter, borgmästaren Maths Heuman, lagbyråchefen Kurt Holmgren och advokaten Hugo Lindberg. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 520.
    En nordisk kriminalistisk årsbok, upptagande de nordiska kriminalistföreningarnas förhandlingar under åren 1944 och 1945 jämte fullständig medlemsförteckning, kommer att utgivas under år 1946.