Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1945 hållit 6 sammanträden, därvid förutom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av presidenten K. Schlyter om »Hämnd och straffverkställighet», av advokaten Folke Rogard om »Ett fall av friköp ur nazifängelse», av advokaterna Hugo Lindberg och Axel Hemming-Sjöberg om »Intryck från Quislingprocessen» och av f. d. kammarrättsrådet Eric Rosenqvist om »Några skattefrågor». D. 7 april höll avdelningen sammanträde gemensamt med föreningen Sveriges hovrättsdomare, därvid en huvudförhandling i hovrätt enligt nya RB:s bestämmelser anordnats.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Arne Hasselgren, Emil Heijne, Jochum Sjöwall, Gudmund Silfverstolpe och Sten Södermark. Suppleanter ha varit advokaterna Wilhelm Persson, Gösta Åkerlund och fröken Barbro Björlingsson. Avdelningens sekreterare är advokaten Gunnar Lindh. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Bertil Ahrnborg, Birger Barre, fru Sigrid Beckman, Dick Bergman, Thure Essén, Heijne, Göran Kalling, Otto Lagerström, Lindberg, Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter advokaterna Sigurd Ahlmark, fröken Björlingsson, Fred. Bohnstedt, Tore Flodin, Birger Hedberg, Nils Köhler, Bengt Landahl, Tore Lindahl, Sten Lindskog, Berndt Nycander, Persson, Rogard och Åkerlund. Avdelningen räknade vid årsskiftet 305 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1945 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 21 mars och extra möte d. 26 nov. Förutom föreningsangelägenheter ha förekommit föredrag av advokaten Holger Wiklund, Stockholm, över ämnet »Det processuella förfarandet enligt rättegångsbalken under övergångstiden» och av advokaten Hugo Lindberg, Stockholm, över ämnet »Quislingprocessen och rättsuppgörelsen i Norge och Danmark».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Konrad Svensson, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Erik Bremberg, Eskilstuna, Axel Hemmar, Norrköping, och Helge Qvarnström, Västervik. Suppleanter ha varit advokaterna Herman Heilborn, Nyköping, Erik Orrenius, Motala, och Per Tham, Jönköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Aksel Gustavson, Linköping, Gustaf Hökerberg och Mats Nordström, Norrköping, samt Alf Rudenmark, Eksjö, och till suppleanter advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, och Bengt Skantze, Jönköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Mats Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 73 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1945 hållit ett ordinarie sammanträde, därvid förutom föreningsangelägenheter förekommit föredrag av advokaten Gunnar Behm, betitlat »Övergången till

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 235den nya processordningen». Enligt avtal med styrelsen har prof. Karl Olivecrona, Lund, under hösten i Malmö hållit en serie föreläsningar över nya RB för ledamöterna och hos dem anställda jurister, till vilka föreläsningar inbjudits åtskilliga andra i Skåne och Blekinge praktiskt verksamma jurister. Såsom en avslutning å sagda föreläsningar har ett begränsat antal av ledamöterna beretts tillfälle övervara rättsförhandlingarna i ett vid Østre Landsret i Köpenhamn anhängigt mål.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Gunnar Behm, Malmö, ordf., Gunnar Thomasson, Eslöv, Bertil Gabrielson och Tore Lindell, Malmö, samt Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Torsten Persson, Kristianstad, Hans Ingemanson, Lund, och Bengt Linders, Hälsingborg, såsom suppleanter. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundqvist, Hälsingborg, Carl Borgström, Lund, och Hans-Erik Bachmann, Malmö, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Henning Dahlin, Ystad, Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, och Bo Pfannenstill, Malmö, såsom suppleanter. Avdelningens sekreterare är advokaten Gabrielson. Avdelningen räknade vid årsskiftet 106 medlemmar.