NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 305KRISTEN ANDERSEN. Momenter til kausjonsretten. Oslo 1945. Grundt Tanum. 51 s. Kr. 3.92.

 

    Denna framställning av läran om borgen enligt norsk rätt har tillkommit på grundval av anteckningar till föreläsningar. Förf. förklarar i förordet, att den uteslutande tar sikte på studenternas behov och icke vänder sig till jurister utanför deras krets. Detta lärer icke hindra att den som vill taga del av den norska rättens ståndpunkt på området kan ha intresse av skriften.

B. L.

 

E. THUNE JACOBSEN. Paa en Urias Post. Kbhvn 1946. I Kommission hos Folmer Christensens Forlag. 187 s. Kr. 6.05.

 

    Den förutvarande danske Rigspolitichefen lämnar i denna bok en redogörelse för de omständigheter som ledde till hans övertagande av justitieministerposten i Danmark d. 9 juli 1941 och för viktigare händelser under hans ministertid, vilken varade till den ödesdigra 29 aug. 1943. Jacobsens ställning till ockupationsmakten och hans insatser som polischef och justitieminister äro som bekant mycket omstridda. Här skall icke vågas något omdöme om det berättigade i de angrepp som från skilda håll riktats mot honom; det må vara danskarnas egen sak att vinna klarhet i dessa frågor. Jacobsen bestrider att han är ansvarig för den uppseendeväckande arresteringen av kommunisterna d. 22 juni 1941 och gör gällande att han i första hand eftersträvade upprätthållande av de danska domstolarnas och över huvud det danska rättsväsendets integritet gentemot ockupationsmakten. Detta kunde icke genomföras utan stora svårigheter och offer. Den omständigheten att dansk polis och danska domstolar voro verksamma för att åtala och döma danska medborgare som enligt påtvungna lagar förbrutit sig mot den tyska krigsmakten skapade efter hand en ödesdiger klyfta mellan de danska rättsvårdande myndigheterna och befolkningen. Denna klyfta kunde icke överbyggas genom att myndigheterna på olika sätt sökte värna danskarnas intressen. Att posten som justitieminister under sådana förhållanden och till följd av de danska nazisternas framfart blev en verklig »Uriaspost» kan icke väcka någon förvåning.

E. Bz.

 

Y. J. HAKULINEN. Finsk-svensk-tysk juridisk ordbok jämte register. Helsingfors 1944. Söderström. XII + 729 s. Inb. fmk 850.00.

 

    Tillkomsten av detta ståliga verk är ägnad att väcka tillfredsställelse ej blott i Finland utan även i Sverige. Man finner i ordboken en mycket omfattande förteckning på finska, svenska och tyska över juridiska termer och över huvud taget över ord och uttryck som pläga förekomma i juridiska sammanhang. Med hjälp av goda register är det lätt att finna översättningen av ett ord från vilket som helst av de tre språken till de andra. För den finskspråkiga juridiska terminologien torde ordboken komma att få mycket stor betydelse. För rikssvenskar är det högst välkommet att erhålla ett pålitligt hjälpmedel för översättning till och från finska. Att tyska språket medtagits ökar naturligtvis i hög grad ordbokens värde. Justitierådet Hakulinen och hans medhjälpare, som mitt under brinnande krig på den finskspråkiga juristföreningens uppdrag lyckats fullborda denna väldiga arbetsuppgift, förtjäna en uppriktig honnör.

I. S.

 

20—467004. Svensk Juristtidning 1946.