Den norske Kriminalistforening holdt sitt årsmøte d. 31 okt. 1945. Av det gamle styre var høyesterettsdommer Johan Rivertz (formann), direktør Hartvig Nissen og politilæge Kr. J. Kristensen avgått ved døden. Deres minne ble hedret i anerkjennende ord. Høyesterettsadvokat Jakob A. Rivertz frembar for forsamlingen noen av de tanker som hadde opptatt hans far sterkt angående det rettsoppgjør som måtte komme og som Kriminalistforeningen ikke kunne forholde seg passiv overfor. — Som nytt styre ble valgt: lagmann H. Hjelm-Hansen (formann), prof. dr. juris Johs. Andenæs (varaformann), prof. dr. med. G. Langfeldt, høyesterettsadvokat Leif S. Rode og statsadvokat Kaare Moe.
    D. 12. og 13. des. 1945 holdt foreningen foredrags- og diskusjonsmøte med innbutte representanter fra de øvrige nordiske kriminalistforeninger. Fra Sverige møtte: president K. Schlyter, dr. Ivar Strahl og hovrättsrådet N. Beckman; fra Danmark: overretssagfører Anker-Jensen, byretsdommer Petersen, fengselsdirektør Tetens, departementssjef i Justitsministeriet Eiv. Larsen, statsadvokat Roepstorff og overlæge Max Schmidt. President Schlyter holdt minnetale over høyesterettsdommer Rivertz og direktør Nissen som begge hadde vært delegerte for samarbeidet mellom de nordiske kriminalistforeninger. Som emne på møtet var valgt »Rettsoppgjørets kriminalpolitiske og sosiale problemer.» De innledende foredrag ble holdt av prof. Andenæs, ekspedisjonssjef Kyhn Gløersen, arbeidsdirektør Sverre Iversen og rikspolitisjef Aulie. — Foreningen har nu ca. 200 medlemmer.

K. M.

 

    Ett nordiskt kriminalistmöte förberedes av de nordiska kriminalistföreningarna att hållas i Stockholm den 16—17 maj 1947 i förening med utfärder till fångvårdsanstalter före och efter mötet. För deltagande i mötet förutsättes medlemskap i kriminalistförening.

 

    Norges Høyesterett. Ved kgl. res. av 4. januar 1946 er professor dr. juris Adolf Lindvik og professor dr. juris Johannes Andenœs konstituert som høyesterettsdommere, henholdsvis inntil 1. april og 1. juli 1946.
    Høyesterettsdommer Lindvik er født i 1886, cand. jur. 1917, fikk den juridiske doktorgrad i 1925 og ble utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Oslo universitet i 1926. Om Andenæs se SvJT 1945 s. 825.

O. F. H.