Justitiedepartementet. K. M:t har 1 mars 1946 förordnat presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg och statssekreteraren i justitiedepartementet Gösta Walin att inom departementet biträda vid planläggning av fortsatt nordiskt samarbete på lagstiftningens område och deltaga i de överläggningar med representanter för övriga nordiska länder som därav föranledas.
    15 mars 1946 till e. o. förste resp. e. o. andre kanslisekreterare i justitiedepartementet fr. o. m. 1 april 1946 förordnat andre kanslisekreteraren Ragnar Kihlgren och t.f. andre kanslisekreteraren frih. Stefan Stiernstedt.

320 PERSONAI.NOTISER.    Chefen för justitiedepartementet har
    12 jan. 1946 beviljat statsrådet Gunnar Danielson entledigande från ledamotskapet i 1943 års domarutredning;
    11 febr. 1946 förordnat f. d. justitierådet Natanael Gärde, tillika ordförande, samt advokaten Axel Hemming-Sjöberg, borgmästaren Joël Laurin,radshövdingen Ernst Leche, hovrättsrådet Olof Löthner, landsfogden Gustaf Persson och advokaten Holger Wiklund att vara ledamöter av den nämnd, som avses skola leda den i anledning av rättegångsreformen erforderliga upplysnings- och instruktionsverksamheten, samt inom justitiedepartementet tjänstgöra såsom rådgivande organ vid det fortsatta arbetet med reformens genomförande; ävensom 15 febr. 1946 förordnat amanuensen vid Stockholms rådhusrätt Karl Erik Skarvall att vara sekreterare i nämnden;
    27 febr. 1946 tillkallat ledamoten av riksdagens andra kammare fattigvårdskonsulenten Werner Hedlund att efter sekreteraren Gunnar Sundqvist, vilken erhållit begärt entledigande, vara ledamot av dissenterlagskommittén;
    28 febr. 1946 tillkallat justitierådet Hilding Forssman, tillika ordförande, samt revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh och hovrättsrådet Erik Söderlund att såsom sakkunniga inom justitiedepartementet, i samråd med processreformbyrån, verkställa utredning ang. om organisation av nedre justitierevisionen i anledning av processreformen (jfr s. 289);
    1 mars 1946 förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Hedfeldt att 1 mars—30 april 1946 uppehålla en lagbyråchefstjänst i justitiedepartementet.