424 LITTERATURNOTISER.ERNST KULLING och LENNART CRONQVIST. Näringslivets juridik. Kortfattad framställning för kursverksamhet inom näringsorganisationer. Sthm 1946. Norstedt. 365 s. Kr. 15.00.

 

    Denna lärobok är avsedd att — i första hand — användas vid den utbildning för den grafiska industrien av företags- och arbetsledare, ekonomichefer m. fl., som ombesörjes av Grafiska institutet i Stockholm. Eleverna där befinna sig på realskolestadiet, i lägre kursen, eller hava avlagt studentexamen, i högre kursen; boken skall användas i båda kurserna.
    Framställningen spänner över ett vidsträckt område. Där återfinnas stora delar av civilrätten, finansrätten och processrätten samt några mindre partier av förvaltningsrätten. Materialet förefaller hava valts med god blick för vilka frågor, som inom näringslivet mera allmänt aktualiseras. Skulle man framställa några önskemål i detta avseende — utan att spränga den givna ramen — vore det, att en redogörelse givits även för de praktiskt mera betydelsefulla av reglerna om fraktavtal och försäkringsavtal.
    Man ställer sig måhända en aning tveksam till dispositionen av materialet. Förf. ha i stort sett begagnat sig av de i akademisk undervisning brukliga indelningarna (sakrätt—obligationsrätt—speciell privaträtt etc. med underavdelningar). Därigenom ha t. ex. olika partier av arbetsrätten kommit att behandlas i skilda sammanhang. Hade det inte underlättat bokens användbarhet för lekmännen — till vilka boken riktar sig — om en rent praktisk indelningsgrund använts, och alltså dylika partier behandlats under ett? Innehållsförteckningen är dock så utförlig och överskådlig, att förhållandet icke torde spela alltför stor roll. — I ett annat avseende synes däremot akademiskt framställningssätt ha bort begagnas. Förf. ha varit mycket sparsamma med hänvisningar till lagtext, så att de på sin höjd hänvisat till tillämplig lag men icke till tillämpliga paragrafer (annorlunda i avd. om tryckfrihetsrätt). Och en litteraturförteckning finnes visserligen intagen i slutet av boken, men nog hade det varit av värde om litteraturhänvisningar hade givits under framställningens gång, t. ex. i anslutning till varje avd. eller underavd. Boken skulle då ha blivit till större hjälp för den, som i en uppkommande fråga ville skaffa sig en mer detaljerad kunskap. Ty meningen är väl, att boken skall följa eleverna på Grafiska institutet och annorstädes i deras framtida verksamhet.
    Förf. ha haft en god utblick över de områden, de behandlat. Framställningen är sakligt korrekt, visserligen mycket kortfattad och elementär (annorlunda i avd. om arbetsavtal och tryckfrihetsrätt), men likväl fri från vilseledande generaliseringar. Stilen är klar och lättläst. En utförlig formulärsamling och ett sakregister noterar man med tillfredsställelse.
    En nyttig bok!

Ole Westerberg.

 

M. MARCUS. Arbetstidslagen för hotell, restauranger och kaféer. Sthm 1944. Norstedt. 105 s. Kr. 3.50.

 

    Den personal inom hotell-, restaurang- och kafénäringen som har att direkt betjäna allmänheten var länge undantagen från den svenska arbetstidslagstiftningen. Efter omfattande undersökningar vann frågan om legal arbetstidsreglering även för nämnda personal sin lösning genom 1944 års arbetstidslag för hotell, restauranger och kaféer. Genom lagen har arbetstiden

 

LITTERATURNOTISER. 425sänkts under den tidigare genom kollektivavtal bestämda. Beträffande ekonomipersonalen, som tidigare var underkastad allmänna arbetstidslagen men nu omfattas av den nya lagen, gäller i princip samma arbetstid som förut.
    Ovan anmärkta, av ombudsmannen i Restauranternas Arbetsgivareförening, fil. doktorn M. MARCUS utgivna arbete innefattar en på förarbeten stödd, fyllig kommentar till hotellarbetstidslagen. Arbetet är utan tvivel, särskilt genom de däri lämnade uppgifterna angående arbetsrådets praxis i ärenden rörande andra arbetstidslagar, av stort värde för dem som ha att tillämpa hotellarbetstidslagen.

S. O. S.