Svensk författningssamling 1946.
    65. Lag 8 mars 1946 ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ beredskapsförfogandelagen d. 30 juni 1942 (nr 584).
    71. KK 8 mars 1946 om ändrad lydelse av § 10 och § 13 mom. 1 förordn. d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
    77. Lag 22 mars 1946 med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag.
    87. Lag 29 mars 1946 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr
    429) om hyresreglering m. m.
    88. Lag 29 mars 1946 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr
    430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
    89. Lag 29 mars 1946 om tvångsinlösen av vanhävdad jordbruksegendom.
    95. Lag 22 mars 1946 om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30
    juni 1942 (nr 459).
    99. KF 29 mars 1946 om familjebidrag åt värnpliktiga m. m. (familjebidragsförordning).
    101. KK 29 mars 1946 med närmare bestämmelser ang. tillämpning av nr 99.
    102. KK 15 mars 1946 ang. upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov och tillhandahållande av vissa övertaliga kontorsinventarier.
    104. KK 29 mars 1946 om upphörande av rätten till rekvisition.
    105. Lag 29 mars 1946 ang. ändring i lagen d. 8 april 1927 (nr 85) om dödande av förkommen handling.
    106. KK 29 mars 1946 ang. ändrad lydelse av § 14 förordn. d. 19 dec. 1919 (nr 790) om vad iakttagas skall vid tillämpning av lagen om fri rättegång d. 19 juni 1919 (nr 367).
    113. Lag 29 mars 1946 om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
    115. Lag 5 april 1946 om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (nr 293).
    121. K Instr. 29 mars 1946 för häradsskrivarna.
    122. KK 29 mars 1946 om kronokamrerare.
    134. KK 5 april 1946 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 11 dec. 1942 (nr 926) med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 12 juni 1942 (nr 350) om fornminnen.
    135. KK 5 april 1946 om ändrad lydelse av § 33 förordn. d. 13 juni 1908 (nr 74) ang. jordregister.
    136. KK 5 april 1946 ang. ändrad lydelse av 18, 23 och 33 §§ förordn. d. 12 maj 1917 (nr 281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad.
    147. Lag 12 april 1946 med särskilda bestämmelser om arrende av viss kommunal jord.
    148. Lag 12 april 1946 ang. ändrad lydelse av 2 kap 49 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
    149. Lag 12 april 1946 om tillägg till slutstadgandet i lagen d. 20 okt. 1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering.
    157. Lag 26 april 1946 ang. ändrad lydelse av 33 § lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
    172. Lag 3 maj 1946 om radioanläggningar m. m.

B. L