Konferens om befordringsutsikterna på domarbanan. SYJF beslöt i början av innevarande år tillsätta en sakkunnignämnd för hovrättsfrågor med representanter för de tre äldsta hovrätternas yngre-föreningar samt för assessors- och fiskalskåren vid hovrätten för Övre Norrland.
    Nämnden sammanträdde första gången d. 13 april 1946. Vid sammanträdet dryftades det aktuella läget på den statliga domarbanan. Enligt nämndens samstämmiga mening ha utsikterna på banan under senare tider undergått en så avsevärd försämring, att förhållandena äro ägnade att skapa allvarlig oro hos dem, som redan äro inne på banan, och starka betänkligheter hos sådana unga jurister, som vilja söka sig dit. De dåliga befordringsutsikterna, den långvariga, otrygga ställningen i karriärens begynnelse- och mellanstadier, den genomgående alltför låga lönesättningen, som icke står i rimlig relation till arbetets kvalitet och kvantitet, har redan — trots den dragningskraft

 

1 Hovrätternas beräkningsmetoder ha ej kunnat jämföras; uppgifterna återges därför med reservation för möjliga felplaceringar hovrätterna emellan. 

FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 475som domaruppgifterna ha på de unga juristerna — medfört och kommer sannolikt att medföra än större svårigheter att få de bästa yngre krafterna att ägna sig åt domaryrket. Särskilt betänkligt är, att för domarbanan lämpade, ekonomiskt sämre lottade yngre jurister kunna beräknas mangrant välja andra, bättre betalda banor.
    Nämnden beslöt, i avbidan på domarutredningens inom en snar framtid väntade betänkande, att i skrivelse till vederbörande statsråd såsom de representerade föreningarnas och kårernas allmänna uppfattning uttala, att avsevärda förbättringar i lönesättningen för den statliga domarkåren och genomgripande åtgärder för att skapa tryggare förhållanden för fiskaler och adjungerade ledamöter äro omedelbart påkallade. I skrivelsen hemställes vidare bland annat om vissa kompensationer åt assessorer, som fått sin assessorsutnämning fördröjd.

Per-Erik Fürst.