Norstedts juridiska handbok. Redigerad av NILS ALEXANDERSON och BENGT PETRI. Sthm 1946. Norstedt. 1643 s. Inb. kr. 53.00.

 

    Denna handbok, som enligt förordet »avser att stå allmänheten till tjänst med orientering i varjehanda rättsliga frågor», innehåller under avdelningsrubrikerna privaträtt, straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt ett stort an-

 

502 LITTERATURNOTISER.tal uppsatser av systematiskt innehåll med syfte att »lämna inom ett begränsat utrymme en relativt fullständig överblick över rättsmaterialet». Medarbetarna äro — förutom redaktörerna — till antalet aderton, tillsammans representerande en stor sakkunskap inom ifrågavarande områden. Red. har för avsikt att återkomma med ett utförligare omnämnande av verket.

B. L.