JAN ERIC ALMQUIST. Strödda bidrag till familjerättens historia. Andra omarb. och utökade uppl. Sthm 1945. Norstedt. 99 s. Kr. 5.00.

 

    Första upplagan av denna skrift utkom år 1932 och gjordes då till föremål för anmälan i SvJT av dr EBBE KOCH (1932 s. 560). Den innehöll uppsatser om blodskyldskap såsom äktenskapshinder enligt svensk rätt, om den s. k. mellersta lagens bestämmelser om istadarätt och om morgongåvas stadfästelse med glaven. Dessa bidrag ha nu underkastats en tämligen omfattande revision, delvis med stöd av nytt material. Dessutom har tillkommit ett fjärde bidrag: den svenska kvinnans arvsrätt. Denna uppsats finnes refererad i SvJT 1945 s. 538.

I. S.

 

BIRGER EKEBERG, IVAR STRAHL & NILS BECKMAN. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 3:e uppl. Sthm 1945. Norstedt. 371 s. Inb. kr. 11.50.

 

    Denna edition av strafflagen jämte kommentarer till de ändringar däri som gjordes år 1942 har nu utkommit i en tredje upplaga. Denna utgöres, liksom den andra, väsentligen av ett omtryck av första upplagan med genomgående oförändrad paginering. Tillägg och ändringar ha emellertid gjorts med anledning av senare lagändringar, rättsfall och litteratur.

 

HILDING FORSSMAN. Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan m. m. 3:e uppl. Sthm 1945. Norstedt. 294 s. Inb. kr 9.00.

 

    I denna nya upplaga av justitierådet Forssmans uppskattade edition av stadsplanelagen m. m. har hänsyn tagits till nytillkomna författningar och prejudikat, varjämte anmärkningarna till de särskilda paragraferna även av annan anledning flerstädes kompletterats.

I. S.

 

ALBERT EISEN & ERNST LÖFMARK. Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom. Ersättning för skada under militär-, hemvärns- och civilförsvarstjänstgöring m. m. 5:e uppl. Sthm 1945. Norstedt. 324 s. Inb. kr. 6.75.

 

    Denna välkända edition av olycksfallsförsäkringslagen innehåller en fyllig, på förarbeten och praxis grundad kommentar till nämnda lag och närliggande författningar. I den nya upplagan ha flera efter närmast föregående upplaga tillkomna författningar intagits.

I. S.