Juristen (1946: h. 1—28): »De tyske Faderskabssager» av herredsdommer OTTO HARPØTH (S. 1—4); »Omkring Højesteretsdommen i Frikorpssagen» av statsadvokat JØRGEN TROLLE (S. 21—33), en diskussion av frågan om strafflag bör ges tillbakaverkande kraft beträffande gärningar som då de begingos voro rättsenliga, en fråga som Trolle besvarar nekande; »Jura contra Retsfølelse» av landsretssagfører IONAS COLLIN (S. 34—36), som i det av Trolle behandlade spörsmålet kommer till motsatt resultat; »Oversigt over Domme efter Straffelovstillæget af 1. Juni 1945» av byretsdommer W. E. VON EYBEN (S. 37—72); »Rettsoppgjøret i Norge idag» av prof. JOHS. ANDENÆS (s. 73—84); »Behandling af Dødsdømtes Benaadningsandragender» av højesteretsdommer A. DRACHMANN BENTZON (S. 84—85), däri hävdas att upphävandet 1945 av stadgandet i Retsplejeloven § 1000 att ingen dödsdom må gå i fullbordan innan den förelagts Konungen och han beslutat att ej använda sin benådningsrätt ingalunda bör anses skola tolkas så som om man skulle äga vägra en dödsdömd att få sin nådeansökan förelagd Konungen, vilket skulle strida mot grundlagens förutsättningar och vara oförenligt med rättstillståndet alltsedan början av 1700-talet; i denna fråga, som nu har praktisk betydelse i Danmark, har emellertid justitsministeriet intagit motsatt ståndpunkt; »Juristudvalgets Betænkning angaaende Forræderilovene» av byrettsdommer THEODOR PETERSEN (S. 91—104), en redogörelse för detta officiella förslag till revision av lagstiftningen; »Arrest og Ejendomsoverdragelse» av prof. KNUD ILLUM (S. 111—119); »Om Nürnberg Processen» av statsadvokat JØRGEN TROLLE (S. 123—146), ett föredrag i Juridisk Forening. — HENRY USSING hyllas i h. 18 (s. 147—149) i anledning av sin 60-årsdag av prof. ALF. Ross: »Henry Ussing staar i Dag som dansk Retsvidenskabs Førstemand». Häftet innehåller vidare (s. 149—150) en redogörelse för sagførerfuldmægtigenes avlöningsförhållanden, vilka äro rätt blygsamma, och en redaktionell rec. (s. 152—154) av andra bandet av dokumentsamlingen »Besættelsestidens Fakta». — Ytterligare må nämnas två uppsatser av speciellt danskt intresse, nämligen »Om Eksekutorboer» av dommerfuldmægtig V. RAVNSHOLT RASMUSSEN (S. 163—180) och »Loven om Administratorer samt Statens Krav paa Bøder og Konfiskationsbeløb i Landsforræderi- och Værnemagersager» av prof. E. MUNCH-PETERSEN (S. 187—199). Någon liten uppfattning om utrensningens härjningar bland juristerna ger översikten över »Udnævnelser, Afskedigelser, Dødsfald m. v.» (s. 199—206).

B. L.