Tillämpningen av cirkuläret 712/1944. Som ett led i förberedelserna för nya RB:s ikraftträdande har enligt rekommendationen i cirkuläret 712/1944 hållits ett antal sammanträden mellan domare, åklagare och advokater för överläggningar ang. tillämpningen av de nya reglerna under övergångstiden.
    På kallelse av presidenten Holger Elliot hölls d. 21 dec. 1945 ett sådant sammanträde i Umeå. Däri deltog ett stort antal domare, åklagare och advokater från Övre Norrland. Inledningsföredrag höllos av häradshövdingen Erik Thomasson, landsfogden Erland Strandmark och advokaten Sven Janzon varefter en utförlig diskussion följde. Ett utförligt referat är intaget i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1946 s. 27 ff.
    Dalarnas juristförening höll d. 21 juni 1946 ett talrikt besökt möte i Hedemora för överläggning om införandet av vissa enhetliga regler för övergången beträffande tvistemål och ägodelningsmål vid underrätterna i Dalarna. Till grund för överläggningen, som leddes av led. av processnämnden häradshövding E. Leche, låg en av denne upprättad p. m. De närvarande anslöto sig i allt väsentligt till de i p. m. föreslagna riktlinjerna.
    Vidare hölls d. 24 aug. 1946 på tingshuset i Leksand en allmän domstolskonferens för överläggningar om en enhetlig, på nya RB:s principer grundad brottmålsprocess vid underrätterna i Dalarna. I sammankomsten, vilken pågick hela dagen, deltogo samtliga häradshövdingar i länet jämte tingssekreterarna, borgmästaren i Falun, all personal inom länets åklagarväsende jämte ett stort antal advokater, tingsnotarier och nämndemän samt polismän.
    Förhandlingarna leddes av överåklagaren i länet t. f. landsfogden Erik Lindström. Till grund för överläggningarna låg ett tjugutal teser jämte två s. k. handläggningsmallar, utarbetade av häradshövdingen Leche, som även lämnade kommenterande anvisningar i samband med en fortlöpande diskussion. Teserna och mallarna lämnades utan erinran efter några smärre jämkningar och påpekanden. Efter de egentliga överläggningarna följde demonstrationer av sakframställningar av landsfiskalsassistenten Rolf Ejvinsson (ett rattfylleri- och trafikmål) samt landsfogdeassistenten Börje Holmgren (ett

630 NOTISER.mål ang. grov förskingring). Till slut höll tingssekreteraren Carl Hamilton ett föredrag om vittnesförhör med exempel på felaktig och riktig avfattning av frågor vid förhör i ett praktiskt fall.
    Den 20 aug. 1946 hölls på tingshuset i Katrineholm en överläggning mellan domare, åklagare och advokater i Södermanlands län. Ordf. i processnämnden f. d. justitierådet N. Gärde höll ett inledningsanförande däri han ingående redogjorde för möjligheterna att i förskott tillämpa nya RB. Härefter följde diskussion. Överläggningarna leddes av häradshövdingen Albert Brycker.
    SvJT tar tacksamt emot för publicering rapporter rörande överläggningar av denna art. I detta sammanhang må erinras om uttalandet i processnämndens Meddelande nr 1 om angelägenheten av sammanträden enligt cirkuläret och att nämnden lämnar erforderligt biträde om det i något fall skulle möta svårigheter att anordna sådana sammanträden.