Stiernhööksminnet. Minnet av Johan Stiernhööks födelse för 350 år sedan högtidlighölls under stor anslutning från allmänhetens sida söndagen d. 28 juli 1946 i S:s födelseort Rättvik i Dalarna. Vid ett möte på socknens gammelgård höll doc. rektor Georg Landberg i Uppsala — själv rättviksson och tillika stiernhööksforskare — under titeln »Ett levande minne» ett fängslande föredrag om S:s banbrytande gärning inom svenskt rättsväsende och den betydelse denna gärning fick för en sund utveckling av det svenska rättssamhället under en brytningstid, snarlik vår egen. Från gammelgården tågade man sedan med fanor och ortens häradsrätt i spetsen till minnesstenen över S. på Hökbacken vid sockenkyrkan. Här talade domhavanden i orten häradshövding Ernst Leche och nedlade en krans från hembygden och Rättviks tingslags häradsrätt.

 

    Amerikansk kriminolog till Sverige. Den svenskfödde kriminologen Thorsten Sellin, professor och föreståndare för den sociologiska avdelningen vid Pennsylvaniauniversitetet i Philadelphia samt redaktör för den kända facktidskriften The Annals of The American Academy of Political and Social Science, har efter inbjudan av svenska staten nyligen anlänt hit på ett års

 

632 NOTISER.långt besök. Professor Sellin, som intar en bemärkt ställning i amerikansk samhällsvetenskaplig forskning, skall under sin vistelse här dels biträda strafflagberedningen vid dess arbete på en ny straffbalk och dels hålla en seriekriminologiska föreläsningar vid Stockholms högskola samt ett antal föreläsningar vid universiteten i Lund och Uppsala. Föreläsningarna vid Stockholms högskola, vilka hållas kl. 20 (med kvart) varje onsdag fr. o. m. d. 2 okt. å lärosal D, Norrtullsgatan 2, äro tillgängliga för allmänheten. De hållas på svenska. Professor Sellins besök har ekonomiskt möjliggjorts genom att ett statsanslag under åttonde huvudtiteln ställts till förfogande för ändamålet.

W. G.