Eberhard Quensel in memoriam. Den 9 maj 1946 avled i sitt nittioförsta levnadsår det svenska domareståndets vördade nestor, f. d. justitierådet Eberhard Quensel. I mera än tjugu år hade hannjutit sitt otium efter det han vid fyllda sjuttio avgått ur högsta domstolen, och av de tjugutre justitieråd som vid detta tillfälle samlades till avsked kring en högt skattad kollega fanns nu ingen enda kvar i tjänst. Men det var ingalunda som en lutad och bräcklig gubbe han gick urlivet. Den smärta, från ungdomen välgymnastiserade gestalten behöll till det sista sin raka, chevalereska hållning. och sinnet hade bevarat samma lätta spänst som kroppen.
    Hans ämbetsmannalinje företer en märklig parallellism med faderns, J. A. C. Quensel. Båda beklädde efter genomgången hovrättskarriär befattning först såsom revisionssekreterare, sedan som expeditionschef i justitiedepartementet, och båda tillhörde därefter i ett par och tjugu år högsta domstolen. Juristtraditionen, grundad redan av Eberhard Quensels farfader, landskamrerare och kammarrättsråd, fullföljes nu av samtliga hans tre söner, av vilka den äldste är statsrådet och presidenten Nils Quensel.
    Strax efter sitt inträde i högsta domstolen deltog Eberhard Quensel såsom den yngste i behandlingen av ett intrikat lagproblem, granskningen av förslaget till lag om samäganderätt. Hans välgrundade och välformade anmärkningar satte betydande spår i lagens slutliga av fattning, om än ej i den fulla utsträckning som måhända lyckligt hade varit. Då sedermera lagrådsinstitutionen tillskapats, fungerade han som ordförande i den första lagrådsuppsättningen, vilken hade att granska bl. a. förslaget till 1910 års aktiebolagslag och till nu gällande lagstiftning om exekution i fast egendom. Som domare njöt han mycken och oblandad respekt. Han gjorde stillsamt, flärdfritt och rätt fåmält sina inlägg i diskussionerna, men hävdade med fasthet sin mening.

N. A.

 

    Carl Sandström avled d. 13 maj 1946. Född i Tolg, Kronobergs I., 1862, avlade han mogenhetsex. i Växjö 1881 och hovrättsex. i Lund 1885. Efter

 

DÖDSFALL. 633tingstjänstgöring utnämndes han 1888 till v. häradshövding. Sedan han en lång tid utövat advokatverksamhet i Söderhamn, blev han 1910 rådman där. Åren 1933—1936 var han tillika t. f. borgmästare i staden.