636 PERSONAI.NOTISER.    Finansdepartementet. K. M:t har 10 maj 1946 till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt chefen för departementets löne- och pensionsavdelning Bernt Nevrell och t. f. kanslirådet i departementet Nils Magnus af Malmborg.
    Chefen för finansdepartementet har med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 juli 1946 tillkallat f. d. revisionssekreteraren Johan Nordenfalk att såsom sakkunnig i departementet verkställa utredning av frågan om rätt för stadshypoteks- och bostadskreditföreningar att utlämna lån mot säkerhet av inteckning i tomträtt.

 

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 21 juni 1946 till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt expeditionschefen i departementet, förste kanslisekreteraren Carl-Axel Löwenhielm samt t. f. kanslirådet där, förste kanslisekreteraren Johannes Dillner. Löwenhielms utnämning skall icke medföra rubbning i hans förordnande som expeditionschef.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har
    31 maj 1946 förordnat assessorn i Svea hovrätt Carl-Henrik Nordlander att fr. o. m. 1 juli 1946 vara chef för departementets rättsavdelning;
    s. d. till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt föredraganden i regeringsrätten, förste kanslisekreteraren Percy Gullstrand.
    Statsrådet Sträng har med stöd av K. M:ts bemyndiganden 29 juni 1946 såsom sakkunnig för verkställande av utredning och avgivande av förslag rörande inrättande av en central fiskeristyrelse tillkallat, bland andra, hovrättsrådet Olof Söderström, tillika ordf. i utredningen.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 21 juni 1946 till expeditionschef i departementet fr. o. in. 1 juli 1946 förordnat förste kanslisekreteraren i departementet Bengt Petri samt till kansliråd där fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt byråchefen i folkhushållningsdepartementet Robert von Horn.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 10 juli 1946 utsett förste stadsfiskalen i Stockholm Martin Lundqvist att såsom sakkunnig, efter kallelse av strafflagberedningens ordf., deltaga i överläggningar med beredningen.

 

    Bedömningsnämnden. K. M:t — som 3 maj 1946 tillsatt en särskild nämnd för att biträda med bedömning av uppkommande frågor rörande tjänstemän, som befaras brista i lojalitet mot samhället — har s. d. till ordf. i nämnden utsett ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen.

 

    Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. K. M:t har 5 juli 1946 till ordförande i nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer (se II ht 1946/47 s. 114—117) förordnat professorn vid Stockholms högskola Nils Herlitz samt till ledamöter i samma nämnd expeditionschefen i finansdepartementet Erik Swartling, landssekreteraren Svante Einar Rolander, t. f. byråchefen i socialstyrelsen Erik Alexanderson och förstesekreteraren i Svenska stadsförbundet Eric Törngren.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har
    21 juni 1946 till e. o. förste byråsekreterare i lönegrad Eo 24 hos justitiekanslersämbetet fr. o. m. 1 juli 1946 förordnat t. f. registratorn hos ämbetet Karl-Erik Uhlin;
    5 resp. 16 juli 1946 förordnat borgmästaren i Halmstad Maths Heuman att för tiden 11—31 juli 1946 och revisionssekreteraren Gunnar Bogren att för tiden 1—14 augusti 1946 under ledighet för justitiekanslern O. Alsén uppehålla justitiekanslersämbetet;
    12 juli 1946 förordnat f. d. justitierådet Nils Alexanderson att såsom särskild utredningsman biträda justitiekanslersämbetet med anledning av det utlåtande regeringen begärt över framställning om undersökning rörande insamlingen »Till bröders hjälp».