Krigsrätterna. K. M:t har
    7 juni 1946 till vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Stockholms luftvärnsregemente, Roslagens flygflottilj och Svea flygflottilj för tiden till 1947 års utgång förordnat rådmannen i Stockholm Folke Lundqvist,
    28 juni 1946 — i samband med uppdelning av dåvarande krigsdomarbefattningen vid regementskrigsrätten vid Svea livgarde och vid stationskrigsrätten vid Stockholms örlogsstation å två befattningar beviljat rådmannen i Stockholm Edward Ploman, som innehaft den odelade befattningen, entledigande med utgången av juni 1946 från förordnande som krigsdomare vid Svea livgardes krigsrätt.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    28 juni 1946 till byråchef fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt byrådirektören å styrelsens sociala avdelning Henry Lindberg samt till e. o. byråchef fr. o. m. sistnämnda dag förordnat byrådirektören å styrelsens arbetskontor Sven Blom;
    s. d. till förste byråsekreterare i lönegraden A 24 hos styrelsen fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt byråsekreteraren Torgny Lindberg.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har
    28 juni 1946 beviljat överläkaren Snorre Wohlfahrt entledigande från förordnande såsom ledamot av interneringsnämnden ävensom förordnat överläkaren vid sinnessjukavdelningen vid centralfängelset å Långholmen Gösta Rylander att till utgången av år 1950 vara ledamot av nämnden;
    s. d. beviljat utnämnde byråchefen Henry Lindberg entledigande med utgången av juni 1946 från förordnande såsom sekreterare hos nämnden samt till hans efterträdare såsom sekreterare för tiden 1 juli 1946—30 juni 1947 förordnat skyddskonsulenten Åke Lindqvist.

 

    "Stims" internationella musikbyrå. K. M:t har 14 juni 1946 till ledamöter i styrelsen för Föreningen Svenska Tonsättares internationella Musikbyrå, Stim, u. p. a., för tiden 1 juli 1946—30 juni 1949 förordnat, bland andra, generaldirektören Nils Löwbeer, tillika ordförande, och statssekreteraren Gösta Walin. Till suppleant i styrelsen under motsvarande tid har förordnats, bland andra, byråchefen för lagärenden Sven Romanus.

 

    Fångvårdens anstaltsnämnder. K. M:t har 14 juni 1946 jämlikt 4 § lagen 21 dec. 1945 om verkställighet av frihetsstraff m. m., på tre år från 1 juli 1946 förordnat ordförande, ledamöter och suppleanter i anstaltsnämnderna vid nedannämnda fångvårdsanstalter. Följande jurister ha förordnats.
    Centralfängelset å Långholmen samt ungdomstanstalten å Sjöliden: presidenten K. Schlyter, ordf., justitierådet J Hagander, led., häradshövdingen Å. Hartelius och byråinspektören D. Wiklund, suppl.
    Centralfängelset i Malmö: utnämnde presidenten I. Wieslander, ordf., borgmästaren Th. Munck af Rosenschöld, suppl.
    Centralfängelset å Härlanda: rådmannen C. Hegardt, ordf., rådmannen M. Hammar, suppl.
    Centralfängelset i Mariestad med fångkolonierna Rödjan, Leverstad och Lockerud: häradshövdingen Chr. Gemzell, ordf., borgmästaren O. Danielsson, suppl.

 

640 PERSONALNOTISER.    Centralfängelset i Härnösand: häradshövdingen H. F. K-m Karlsson, ordf., assessorn O. Knöös, suppl.
    Centralfängelset i Växjö: borgmästaren O. Bergholtz, ordf., rådmannen C. W. Backman, suppl.
    Centralfängelset i Norrköping: rådmannen E. Edlund, ordf., assessorn S. Lutteman, suppl.
    Säkerhetsanstalten å Hall samt fångkolonien Åby i Sorunda socken och sinnessjukavdelningen å Håga: advokaten Hugo Lindberg, ordf., hovrättssekreteraren A. Brusén, suppl.
    Straffängelset i Uppsala samt ungdomsanstalten Åby i Fundbo socken: borgmästaren B. Hagström, ordf., prof. Per Olof Ekelöf, suppl.
    Straffängelset i Kristianstad: borgmästaren E. Dörring, ordf., häradshövdingen C. Davidsson, suppl.
    Straffängelset i Vänersborg: häradshövdingen O. Bäcksin, ordf., borgmästaren R. Sandén, suppl.
    Straffängelset i Karlstad med fångkolonien Stöpsjön: borgmästaren G. Lindskog, ordf., advokaten F. Adelsohn, suppl.
    Straffängelset i Västerås: häradshövdingen S. Turén, ordf., advokaten B. Sjöstrand, led., borgmästaren O. Rylander, suppl.
    Straffängelset i Gävle: borgmästaren N. Berlin, ordf., rådmannen O. Engqvist, suppl.
    Kronohäktet i Nyköping: häradshövdingen E. Vitell, ordf., borgmästaren C. Åhman, suppl.
    Kronohäktet i Jönköping samt fångkolonien Solhyddan (Viebäck) och ungdomsanstalten å Lannaskede: hovrättsrådet O. Lundin, ordf., rådmannen B. Sterner, suppl.
    Kronohäktet i Västervik: rådmannen F. Holmberg, ordf., advokaten H Qvarnström, suppl.
    Kronohäktet i Karlskrona: borgmästaren E. Dymling, ordf., rådmannen F. W. Flensburg, suppl.
    Kronohäktet i Ystad: häradshövdingen E. Anderberg, ordf., borgmästaren H. Johansson, suppl.
    Kronohäktet i Örebro: häradshövdingen G. Ramstedt, ordf., borgmästaren G. Strandell, suppl.
    Kronohäktet i Falun: häradshövdingen F. Killander, ordf., advokaten B. Gezelius, suppl.
    Kronohäktet i Umeå samt fångkolonien Sörbyn: häradshövdingen G. Welinder, ordf., borgmästaren A. Fallenius, suppl.
    Kronohäktet i Luleå: häradshövdingen H. Fagerström, ordf., rådmannen B. Jacobson, suppl.
    Rannsakningshäktet i Kalmar med fångkolonien å Ödevata: häradshövdingen T. Fredriksson, ordf., advokaten E. Hägerdal, suppl.
    Rannsakningshäktet i Visby: häradshövdingen K.-F. Pfeiffer, ordf., borgmästaren H. Löwenberg, suppl.
    Rannsakningshäktet i Halmstad samt fångkolonien å Singeshult: borgmästaren M. Heüman, ordf., rådmannen Å. Svensson, suppl.
    Rannsakningshäktet i Hudiksvall: häradshövdingen G. Holmberg, ordf., häradshövdingen A. de Verdier, suppl.
    Rannsakningshäktet i Östersund: borgmästaren I. Wickström, ordf., häradshövdingen B. Jacobsson, suppl.
    Rannsakningshäktet i Haparanda: häradshövdingen Y. Kristensson, ordf., tingsdomaren K. Nilsson, suppl.
    Ungdomsanstalten å Skenäs: rådmannen E. Wettercrantz, ordf., assessorn A. Törnvall, suppl.
    Ungdomsanstalten å Mäshult: borgmästaren A. Lindskog, Varberg, ordf., rådmannen N. Bramstång, suppl.
    Strafanstalten å Svartsjö: häradshövdingen Å. Hartelius, ordf., rådmannen E. Wilhelmsson, suppl.