Administrativa föreskrifter om strafföreläggande. Institutet strafföreläggande utgör en av nya BB:s straffprocessuella nyheter för svensk rätts vidkommande. Om strafföreläggande handlar som bekant 48 kap. Enligt stadgandena i detta kap. är användande av strafföreläggande begränsat till

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. G89brott, varå allenast böter, dock ej normerade böter kunna följa. Strafföreläggande må ej användas, om den misstänkte är under 18 år och ej heller om målsägande finnes. Är straffet dagsböter, må föreläggandet ej avse mer än högst 20 dagsböter; är straffet böter omedelbart i penningar, gäller ingen annan begränsning än den tillämpliga skalans maximum.
    Det är tydligt att strafföreläggande, trots de förbehåll som sålunda uppställts beträffande dess användande, kan förväntas komma till mycket omfattande tillämpning. Därför är det av stor vikt att de föreskrifter som erfordras utöver nya RB:s stadganden bli så enkla som möjligt och att deras tillämpning vållar såväl distriktsåklagarna — institutets handhavare — som dem, mot vilka föreläggandena skola riktas, så litet arbete som möjligt.
    Från justitiedepartementets processreformbyrå har under sistliden sommar för yttrande utremitterats en PM med utkast till kungörelse i ämnet. Kungörelseutkastet innebär i huvudsak följande.
    Strafföreläggande skall utfärdas å blankett i tre sammanhängande exemplar, nr 1—3, som medelst perforering kunna skiljas från varandra men möjliggöra samtidig utskrift med användande av karbonpapper. Exemplar nr 1 är uppbördshandling; på detsamma finns plats för erforderliga anteckningar i sådant hänseende. Nr 2 är avsett för godkännande av den misstänkte. Nr 3 får denne behålla.
    Man har tänkt sig att kunna använda ett enkelt förfarande, utan formell delgivning, i mycket stor utsträckning, nämligen i de fall då åklagaren har anledning anta att den misstänkte kommer att godkänna föreläggandet. Åklagaren skall då skicka ex. 2 och 3 till den misstänkte i vanligt brev. Formuläret innehåller tryckt meddelande till denne att han, om han erkänner förseelsen och underkastar sig i föreläggandet angivet ansvar därför, skall teckna godkännande på föreläggandet och sända detta tillbaka till åklagaren. Vid föreläggandet skall åklagaren foga ett postgiroinbetalningskort å bötesbeloppet för inbetalning av detta till vederbörande bötesredogörares tjänstepostgirokonto.
    Misslyckas detta underhandsförfarande eller anses det inte lämpligen böra användas, skall formell delgivning av föreläggandet ske.
    Särskilda föreskrifter ha meddelats om diarieföring av strafförelägganden m. m. Är åklagaren inte tillika bötesredogörare, har det ansetts nödvändigt att föreskriva att åklagaren skall fortlöpande hålla bötesredogöraren underrättad om utfärdade förelägganden. Särskilda saköreslängder skola månatligen upprättas över godkända förelägganden.

B. L.