Byggnadsarbetares lönefordringar. Byggnadsborgenärsutredningen har d. 10 sept. 1946 avlämnat betänkande (SOU 1946:62) med förslag till lag om tryggande av byggnadsarbetares lönefordran. Enligt förslaget skola byggnadsarbetares löner säkerställas genom panträtt och förmånsrätt i den fastighet vars värde ökats genom utfört byggnadsarbete. Lönefordringarna skola äga företräde framför alla andra fordringar. Den nya säkerhetsrätten är avsedd att träda i stället för förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § handelsbalken.
    Lönefordran skall redan vid sin uppkomst vara förenad med panträtt och förmånsrätt. Dessa rättigheters fortbestånd skall emellertid vara beroende av inskrivningsåtgärd. Det anordnas ett särskilt bevakningsförfarande, förlagt till inskrivningsdomaren. För bevakning foreskrives en tidsfrist och sedan bevakning skett skall fastigheten häfta för lönefordringen under en begränsad tidsperiod. Före utgången av denna period, fastställd till ett år räknat från det fordringen förföll till betalning, har fordringsägaren att väcka talan om betalning ur fastigheten,
    Arbetstagares rätt att för betalning av lönefordringen hålla sig till fastigheten skall vara oberoende av huruvida fastighetens ägare såsom byggherre utfört arbetet i egen regi, så att han personligen är betalningsskyldig för

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 691arbetslön, eller låtit utföra arbetet genom självständig byggnadsföretagare såsom entreprenör. Den byggherre, vars fastighet belastas med lönefordran för vilken endast entreprenör är personligen betalningsskyldig, skall äga rätt att till sitt skyddande innehålla erforderligt belopp av entreprenadsumman.
    Låter staten eller kommun utföra byggnads- eller anläggningsarbete genom entreprenör skall den fasta egendomen icke tagas i anspråk för tryggande av arbetslönerna. Till arbetstagarnas skyddande införes i stället ansvar för byggherren beträffande betalning av arbetslönerna. Entreprenören skall i förhållande till staten eller kommunen ställa säkerhet och entreprenadsumman skall också kunna innehållas i säkerhetssyfte.
    Ang. utredningsmännen se SvJT 1946 s. 78. Sekreterare har varit rev. sekr. Carl Svennegård, som tidigare verkställt en preliminär utredning i ämnet.

C. S.