Propositioner till höstriksdagen. K. M:t (just.-dep.) har till 1946 års höstriksdag avlåtit 8 propositioner med lagförslag sammanhängande med processreformen, nämligen nr 313 om ändring i lagarna om aktiebolag och ekonomiska föreningar, m. m., nr 314 om ändring i lagen om djurskydd, nr 315 om ändring i lagarna om kommunalstyrelse på landet och kommunalstyrelse i stad, nr 328 om rättegången i tryckfrihetsmål, nr 329 om ändring i strafflagen, om mål rörande brott av underårig, om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål samt om ändring i lagarna ang. utlämning av förbrytare, ungdomsfängelse, verkställighet av bötesstraff, villkorlig dom, särskild förundersökning i brottmål samt förvaring och internering i säkerhetsanstalt, nr 334 om ändring i lagen om straff för olovlig varuinförsel, i åtskilliga spritförfattningar samt i lagarna om förbud mot vissa sammanslutningar, naturminnesmärkens fredande och nationalparker, nr 335 om ändring i giftermålsbalken, boskillnadslagen, testamentslagen, boutredningslagen och arvsskatteförordningen samt nr 336 om ändring i fattigvårds- ocli barnavårdslagarna, lagarna ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar och lösdrivares behandling samt lagen om dödande av förkommen handling. Vidare har framlagts prop. (nr 342) med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret och prop. (nr 345) med förslag till lag angående ändring i lagen om villkorlig frigivning. Bland de från andra departement än just.-dep. härrörande propositionerna märkas nr 312 med förslag till lag om allmän sjukförsäkring, m. m. (soc.-dep.) samt nr 324 med förslag till lag om kommunal fondbildning, m. m. och nr 325 med förslag till ändringar i allmänna resereglementet (fin.-dep.).

B. L.

 

    Svensk författningssamling 1946.
    613. KK 14 sept. 1946 om ändring i vissa delar av förordn. d. 12 juli 1907 (nr 55) ang. de slag av papper, bläck, skrivmaskin- och stämpelfärger, som må till vissa offentliga handlingar användas.
    614. KCirk 14 sept. 1946 med bestämmelser rör. inköp och användning av vissa slag av papper, kuvert och läskpapper för statens behov.
    615. KCirk 14 sept. 1946 ang. användning av skrivpapper av standardiserade format (SIS-format).
    619. KK 20 sept. 1946 ang. understöd av statsmedel för utomprocessuell rättshjälp annorledes än genom offentlig rättshjälpsanstalt.

B. L.