Lagars ikraftträdande i Finland. I SvJT 1946 s. 471 ingick under ovanstående rubrik en notis, vari meddelades, att högsta förvaltningsdomstolen hos finska justitieministeriet hemställt om vidtagande av event. erforderliga åtgärder i fråga om lagars och förordningars ikraftträdande, enär de nuvarande bestämmelserna i ämnet icke vore tillfredsställande. Med berömvärd snabbhet har justitieministeriet tillställt ministerierna och resp. föredragande en d. 31 maj 1946 dagtecknad cirkulärskrivelse, vari ministeriet, under framhållande av att det icke kunde anses höra till ett normalt rättsliv, att lagar och förordningar träda i kraft, innan de bragts till vederbörandes kännedom, och med betonande av vikten av att en enhetlig praxis komme till stånd i förevarande avseende, påpekar, att de påtalade olägenheterna i de flesta fall kunde avhjälpas genom att i resp. lagar och förordningar intages ett uttryckligt stadgande om ikraftträdandet. På grund av införskaffad utredning anser ministeriet likväl, att lagar och förordningar i allmänhet icke borde sättas i kraft tidigare än tre veckor efter det de utfärdats. Ett undantag borde emellertid såsom hittills göras beträffande sådana lagar och förordningar, vilka anses böra oundgängligen tillämpas redan den dag, då de publiceras i Finlands författningssamling, eller beträffande vilka ikraftträdandet av särskild anledning borde framskjutas eller fastställas till ett bestämt datum.

R. B-n.