Överstatförande av visst hovrättsrådsämbete. K. M:t har 14 sept. 1946 förordnat att det hovrättsrådsämbete som innehaves av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Kurt Holmgren skall föras över stat (jfr ovan).

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1946 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge lno Bodewall att 1 okt. 1946—30 juni 1947 uppehålla befattningen såsom tingsdomare i Östra och Medelsta domsaga;
    11 okt. 1946 beviljat häradshövdingen i Gästriklands västra domsaga Ragnar Grönhagen avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 9 febr. 1947;
    s. d. förordnat att Södra Möre domsaga skall fr. o. m. dag, som K. M:t efter det tingshus med kanslilokaler uppförts i Kalmar vill framdeles bestämma, hava tingsställe i Kalmar samt tillsvidare, såsom hittills, jämväl i Nybro.

 

    Tomträttsböcker enligt lösbladssystem. K. M:t har 27 sept. 1946 medgivit att i Södra Roslags domsaga tomträttsböckerna må successivt överföras på lösblad, därvid bestämmelserna i kungörelsen 18 nov. 1932 (nr 519) med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse. En liknande framställning beträffande Södertörns domsaga är f. n. föremål för K. M:ts prövning.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 14 sept. 1946 till krigsdomare i regementskrigsrätten vid Svea livgarde för tiden till 1947 års utgång förordnat rådmannen i Stockholm Folke Lundquist.

 

    Statens hyresråd. K. M:t har 4 okt. 1946 beviljat regeringsrådet Sven Björkholm entledigande från förordnanden att vara dels suppleant för ordföranden i statens hyresråd dels ock ledamot i rådet ävensom förordnat revisionssekreteraren Carl Svennegård att fr. o. m. 10 okt. 1946 t. v. jämte andra vara suppleant för ordföranden och ledamot i hyresrådet.

 

    Åklagarväsendet. Sedan i SvJT 1945 s. 112 uppgifter lämnats om vissa vikariat å landsfogde- och landsfogdeassistentbefattningar ha ändrade förhållanden inträtt.
    Sålunda ha vikariaten å landsfogdebefattningarna i Stockholms, Örebro, Västernorrlands och Norrbottens län upphört. Landsfogden i Västerbottens län G. Österdahl — som uppehållit landsfogdetjänsten i Kalmar län — och landsfogden i Malmöhus län O. Rosengren ha förordnats, Österdahl att uppehålla en nyinrättad tjänst såsom biträdande kriminalpolisintendent i Stockholm och Rosengren att i viss utsträckning bestrida landssekreterartjänsten i Malmöhus län. Vidare har landsfogden i Kopparbergs län A. Blomer beviljats tjänstledighet för uppehållande av etiopisk statstjänst. Sistnämnda landsfogdetjänst bestrides av e. o. biträdande landsfogden i Malmöhus län E. Lindström. Landsfogdetjänsten i Kalmar län skall från och med 15 jan. 1947 uppehållas av landsfogden i Norrbottens län A. Danielson.
    Den nyinrättade biträdande landsfogdetjänsten i Malmöhus län uppehälles

 

732 PERSONALNOTISER.av landsfogdeassistenten i Göteborgs och Bohus län R. Albin. Motsvarande tjänst i Västernorrlands län innehaves av t. f. landsfogden i Västerbottens län E. Strandmark och bestrides av landsfogdeassistenten i Stockholms län J. Rudström.
    Landsfogdeassistentbefattningarna i länen innehavas eller bestridas av följande personer, nämligen i Stockholms län av L. Hiort, i Göteborgs och Bohus län av T. Berglin, i Värmlands län av J. Lundwall, i Kopparbergs län av B. Holmgren, i Gävleborgs län av H. Fjelner — under dennes förordnande som statspolisassistent vikarierar E. Sahlin — i Västerbottens län av C.-E. Wiberg och i Norrbottens län av A. Vanäs.
    E. o. landsfogdeassistenler utan förordnande å viss tjänst äro t. f. stadsfiskalen i Borås G. Bergdahl och e. o. stadsfiskalen i Göteborg N. Bjerner. Till extra landsfogdeassistenter ha antagits ovannämnda Hiort och Sahlin, biträdande bevakningsinspektören T. Rödén och juris kandidaten S. Ankar; den sistnämnde bestrider tillfälligtvis landsfogdeassistentbefattning. Aspiranter å landsfogdeassistenttjänst äro juris kandidaterna L. Eliasson, Chr. Hornaf Rantzien, K. S. Persson, B. Resare och B. Steen.

S. H-n.