David Nehrman-Ehrenstråles litterära kvarlåtenskap är för närvarande föremål för undersökning och bearbetning av professor Bo Palmgren, som för det förberedande arbetet beviljats stipendier dels av kanslern vid Helsingfors universitet och dels av juridiska fakulteten i Lund. Prof. Palmgren, som inledde sitt arbete under julen 1945 och fortsatt detsamma under sommarferien, har för SvJT ställt i utsikt en överblick av det material, som står till buds för forskningen. Det har emellertid visat sig, att materialet är synnerligen omfattande samt fördelat på olika håll, varför det icke är anledning att fälla några förhastade omdömen om allt vad som står att utvinna.
    Huvuddelen av Nehrmans efterlämnade bok- och manuskriptsamling förvaras i Linköpings stifts- och landsbibliotek, där beståndet emellertid icke sammanhållits såsom en enhet utan fördelats på bibliotekets olika avdelningar. Nehrman, som d. 12 mars 1753 beviljades avsked från sin professur i Lund, hade redan därförinnan förvarat sin stora samling av böcker och manuskript på sin egendom Säby i Bäckaby socken i Småland, där den värdefulla samlingen år 1752 utsattes för allvarlig skada genom åskeld. Det är icke klarlagt, huru mycket som räddades undan elden, huru mycket Nehrman ännu vid denna tidpunkt förvarade i Lund samt huru mycket Nehrman utökade samlingen under sin återstående livstid. Men det kan fastslås, att Nehrman vid sin död d. 6 maj 1769 efterlämnade ett av de mest omfattande och rika juridiska bibliotek som funnits i enskild ägo. Biblioteket inköptes i början av 1800-talet av brukspatron Carl Daniel Burén på Boxholms bruk och skänktes av dennes sonson till biblioteket i Linköping.

 

778 LITIERATURNOTISER.    Materialet i Linköping, som hittills icke alls utnyttjats av den vetenskapliga forskningen, kompletteras på ett värdefullt sätt av material som finnes bl. a. i universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala och Helsingfors samt i kungl. biblioteket och riksarkivet i Stockholm. Särskilt i fråga om Nehrmans otryckta arbeten, till vilka hans egna manuskript delvis finnas i behåll, men delvis gått förlorade, fullständigas helhetsbilden genom de talrika avskrifter, som finnas bevarade på olika håll. Dessa avskrifter ha i allmänhet betraktats såsom föreläsningsanteckningar, men det kan fastslås, att Nehrman brukade utlämna sina manuskript till avskrivning, varför de bevarade handskrifterna ofta ordagrant återge Nehrmans egen text. Förutom dessa avskrifter finnas en mängd egentliga föreläsningsanteckningar, vilka självfallet äro långt mindre värdefulla.
    Prof. Palmgren avser dels att utgiva Nehrmans otryckta arbeten, dels att utarbeta en levnadsteckning över Nehrman. Då det för den framtida forskningen självfallet är av betydelse att källmaterialet härvid blir så fullständigt tillvarataget som möjligt, men mycket därav kan finnas i mindre bibliotek eller i enskild ägo, har prof. Palmgren bett red. av SvJT att förmedla en vädjan till alla dem, som inneha handskrivna arbeten av Nehrman samt brev till eller från honom eller eventuellt annat material i ämnet, att meddela därom till prof. Palmgren under adress Petersgatan 1, Helsingfors.

Red.