80 PERSONALNOTISER.    Krigshovrätten. K. M:t har
    27 sept. 1945 förordnat kommendören i marinen Henning Muhl att fr. o. m. 1 okt. 1945 under tre år, vid förfall för den marinen tillhörande militära ledamoten i krigshovrätten, i hans ställe där inträda;
    19 okt. 1945 förordnat kommendören i marinen August Giron, vice amiralen i amiralitetets reserv Hans Viktor Simonsson och konteramiralen i amiralitetets reserv Nils Wijkmark att fortfarande fr. o. m. 1 jan. 1946 under tre år, på sätt i lag är särskilt stadgat, inträda såsom militära ledamöter i krigshovrätten i vissa mål.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1946 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden, 9 nov. 1945 beträffande Sunnervikens domsaga, 15 nov. 1945 beträffande Tveta, Vista och Mo samt Ölands domsagor, 30 nov. 1945 beträffande Villands domsaga, 7 dec. 1945 beträffande Skarabygdens och Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsagor, 14 dec. 1945 beträffande Jösse domsaga och 21 dec. 1945 beträffande Mellersta Roslags domsaga.
    K. M:t har
    7 dec. 1945 förordnat att Livgedingets domsaga med anledning av staden Torshällas uppgående i densamma skall fr. o. m. 1 jan. 1946 uppflyttas från lönegrupp I till lönegrupp II;
    14 dec. 1945 medgivit att tingssekreterare må vara anställda jämväl under förra halvåret 1946 i en var av Gästriklands östra och Jämtlands norra domsagor.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 9 nov. 1945 till borgmästare i Växjö fr. o. m. 1 jan. 1946 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Olof Bergholtz.
    Göteborgs magistrat har 17 nov. 1945 till assessorer vid rådhusrätten utnämnt stadsnotarierna där Ingvar Vrang och Lennart Ros.

 

    Vattendomstolarna. K. M.t har
    14 dec. 1945 till vattenrättsingenjör vid rikets samtliga vattendomstolar fr. o. m. 1 jan. 1946 utnämnt extra vattenrättsingenjören vid Norrbygdens vattendomstol Nils Lundh;
    21 dec. 1945 förordnat jur. kand. Einar Weiss att fortf. under åren 1946—1951 vara vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    2 nov. 1945 till vice krigsdomare i särskilda krigsrätten för kustflottan för tiden till 1945 års utgång förordnat rådmannen i Karlskrona Fredrik Flensburg;
    30 nov. 1945 meddelat fortsatta förordnanden fr. o. m. 1 jan. 1946 för nuvarande krigsdomare och vice krigsdomare att i allmänhet avse åren 1946 och 1947.

 

    Fångvården. K. M:t har 29 okt. 1945 medgivit, att ungdomsanstalten Sjöliden må användas för verkställighet jämväl av straffarbete och fängelsestraff beträffande kvinna, som är havande eller har hos sig barn i späd ålder.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 7 dec. 1945 förordnat f. d. rektorn Gustaf Walli att fortfarande under tre år vara ledamot av styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Stipendier. Till innehavare för läsåret 1945/46 av statens stipender för främjande av högre juridiska studier ha utsetts av juridiska fakulteten i Uppsala jur. och fil. kand. Svante Bergström och jur. kand. Erik Anners samt av juridiska fakulteten i Lund jur. och fil. kand. Axel Adlercreutz och jur. kand.

Håkan Strömberg.