F. DE ZULUETA. The Roman Law of Sale. Introduction and Select Texts. Oxford 1945. Clarendon Press. XI + 265 s.

 

    Verkligen överraskad blev jag, när jag fick min uppmärksamhet fäst på detta arbete: vilket intresse för romersk rätt vid de engelska universiteten! Boken innehåller två huvuddelar. I den första, s. 1—59, gives en pedagogiskt förträfflig redogörelse för köpet i romersk rätt, underständiga jämförelser med modern rätt, kanske mest engelsk, ehuru jämväl både fransk och tysk rätt beaktas. Bland annat av det sätt, varpå förf. berör den historiska utvecklingen av vissa romerska doktriner, förstår man, att han måste vara en framstående romanist.
    Den andra huvuddelen består först och främst av ett stort urval romerska ställen angående köpet, s. 61—168. De återgivas icke blott på originalspråket utan jämväl i engelsk översättning. De flesta ställena äro naturligtvis hämtade från digesterna. Men utom dessa äro icke blott institutionerna och codex utan även ante-justinianska källor representerade — Gaji Institutiones, Pauli Sententiæ, Fragmenta Vaticana, ett par edikt m. m. — ja, till och med profana skriftställare såsom Cicero och Gellius.
    Efter de romerska ställena följa så ytterligare i den andra huvuddelen Englands »Sale of goods act» av 1893 och dess »Factors act» av 1889 (»factor» här närmast motsvarande vår handelskommissionär), vidare de båda »Uniform sales act» och »Uniform conditional saleslaw» i U.S.A. samt slutligen åtskilliga artiklar ur franska Code civil avseende framför allt dels kontraktsobligationen i allmänhet och dels köpet. Rätt betecknande för engelska förhållanden synes mig vara att jämväl de franska artiklarna återgivits både på franska och engelska.
    De sålunda avtryckta rättskällorna komma självfallet i viss utsträckning till användning i den första huvuddelen genom där gjorda hän-

 

810 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.visningar. Dock synes ingen sådan hänvisning ha skett till de amerikanska lagarna. Dessa torde blott ha avtryckts i förhoppningen, att boken skulle kunna bli användbar i U.S.A. Förf. beklagar, att icke jämväl de hithörande tyska lagtexterna kunnat medtagas. Han angiver emellertid omsorgsfullt de §-er i BGB och HGB, som här äro av intresse. — I slutet har förf. givit en »Index», varav bl. a. framgår, hur de avtryckta ställena kommit till användning i första huvuddelen av verket.
    Av stoffets hela anordning får man intrycket, att boken är avsedd att användas vid s. k. övningar med de juris studerande i romersk rätt. Att därvid just köprätten valts beror tydligen därpå, att man anser denna vara det fruktbaraste ämnet i romerska rätten för en engelsk juris studerande. Denne sägs, i förordet, icke ha något egentligt intresse av romersk rättshistoria. Värdet för honom av det romerskrättsliga studiet skulle väsentligen ligga däri, att det vore det bästa sättet att vinna en sådan allmän förtrogenhet med grundbegreppen i de flesta kontinentala system, som en bildad engelsk jurist borde vara i besittning av. I denna fråga, om värdet av det romerskrättsliga studiet för vår tids jurister, finns det, som bekant, starkt varierande åsikter. Det passar icke att vid detta tillfälle gå in på densamma.

V. Lundstedt.