154 NOTISER.    Revisionssekreterareföreningen har under 1946 hållit extra sammanträden d. 10 maj, d. 14 sept., d. 11 okt. och d. 28 okt. samt årsmöte d. 20 dec. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Mauritz Wijnbladh, ordf., Gösta Lind, v. ordf., Sven Norrsell, Nils Fröding, kassaförvaltare, och Gösta Källblad, sekr., med revisionssekreteraren Ivar Öhman och t. f. revisionssekreteraren friherre Hans Ramel som suppleanter. Antalet medlemmar är 55.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträder enligt stadgarna till ordinarie möte vartannat år. Ordinarie möte hölls 1945 och extra årsmöte var utlyst till november 1946, men detta inställdes, då utredningen rörande krigsdomstolarnas avskaffande ännu ej avgivits. Föreningen torde i stället komma att under början av 1947 hålla extra möte för behandling av sistnämnda utredning. Styrelsen har under året hållit tre sammanträden och avgivit begärda yttranden över till föreningen överlämnade lagförslag.
    Styrelsen utgöres av krigsdomarna rådmannen Edw. Ploman, Stockholm, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, Örebro, v. ordf., borgmästaren Einar Dörring, Kristianstad, v. krigsdomaren assessorn Allan Wirgin, Stockholm, sekr. och kassaförvaltare, samt auditören Ernst Hallenberg, Falun. Styrelsesuppleanter äro krigsdomarna häradshövdingen Thorsten Gislander, Uddevalla, och assessorn Gösta Wilkens, Göteborg, samt auditören advokaten Ragnar Vasser, Ronneby. Revisorer äro krigsdomarna assessorn Bertil Kjerrman och rådmannen Carl-Fredrik Sandell, Stockholm. Revisorssuppleanter äro v. krigsdomaren advokaten Joël Svedberg, Uppsala, och v. auditören byråchefen Herman Kling, Stockholm.
    Föreningen hade vid 1946 års slut 93 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 8—9 nov. 1946 hållit årsmöte i Stockholm, varvid överlades om åtskilliga spörsmål berörande landsfogdarnas verksamhet. Styrelsen utgöres av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Persson, v. ordf., Mårten Stiernström, sekr., och Gerhard von Sydow med landsfogdarna Curt d'Orchimont, Alvar Ekstrand och Allan Grauers som suppleanter. Till revisorer omvaldes landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser med landsfogden Alf Eliason som suppleant. Antalet medlemmar i föreningen är 26.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Visby d. 1—3 aug. 1946, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: verkan i visst fall av exekutiv auktion å avsöndring med hänsyn till inteckningar i stamfastigheten; önskvärda ändringar av 51 § IF och 123 § UL; kritiska synpunkter på 1930 års lag om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet; prioriteten mellan flera sekundärpanthavare i samma inteckning; referat av lagstiftningen om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet samt av 1946 års ändringar i lagen om dödande av förkommen handling.
    Efter vid årsmötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Otto Amnéus, Linköping, ordf., hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, v. ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, sekr. -kassaförvaltare, samt bankombudsmannen Torsten

NOTISER. 155Stjernberg, Stockholm, suppleant för den sistnämnde. Revisor är hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 20.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.