Bankjuristernas förening. Föreningen har under 1946 hållit tre sammanträden, nämligen d. 5 april, d. 20 sept. och d. 16 dec. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankombudsmännen Arne Lyth, v. ordf., Axel Åström, referent, Erik Burling, sekr., och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Föreningen omfattar 60 medlemmar.

 

    Domstolsmöte i Kristianstad hölls den 20 december 1946 å Frimurarhotellet i Kristianstad, främst avsett för domstolarna i Blekinge och Kristianstads län men med representanter även från Malmöhus län. Mötets syfte var dels att bereda deltagarna tillfälle att uttrycka sin tacksamhet till den avgångne hovrättspresidenten Schlyter och att välkomna presidenten Wieslander, dels att lämna de församlade inblickar i den tillämnade skyddsbalkslagstiftningen och i den nya rättegångsordningen. Föredrag höllos om den förra av presidenten Schlyter och om den senare — särskilt med avsikt att informera nämndemännen — av professor Karl Olivecrona.
    Bland deltagarna märktes utom de nämnda landshövding A. E. Rodhe, häradshövdingeföreningens ordförande häradshövdingen Gustaf Lindstedt, vilken presiderade, samt domare, åklagare, advokater, tingsnotarier, nämndemän och fångvårdsmän till ett sammanlagt antal av omkring 180. Rådhusrätterna i Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad voro fulltaligt närvarande.

 

    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1946 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Alingsås Gunnar Michelson; Göteborg Curt Blomkvist, Arne Hallman; Hudiksvall Ragnar Forssberg; Kalix Gösta Bergman; Lund Stig Borgh; Malmö Tore Svenby; Skara Bertil Söderpalm; Stockholm Svante Bolin, Erik Brandelius, Walter Fröléen, Per H. Gedda, Carl-Erik Hedner, Gunnar Hellgren, Åke Holmberg, Styrbjörn Hybbinette, Sigge Leksén, Sture Lindgren, Wallentin Markebeck, Gösta Nisser, Gunnar Stjernstedt, Elsa Widner-Berger, Rolf Wistrand; Umeå Karl-Johan Ederoth, Hilding Rumar; Växjö Folke Lang.

 

    Erik Johan Casimir Planting-Gyllenbåga avled d. 5 aug. 1946. Född i Istrum, Skaraborgs l., 1869, avlade han mogenhetsex. i Nyköping 1887 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1894. Efter tingssittning avancerade han inom Svea hovrätt, där han blev assessor 1905 och hovrättsråd 1909. Han blev t. f. rev.sekr. 1907 och expeditionschef i sjöförsvarsdep. 1909. 1915 utnämndes han till regeringsråd, vilket ämbete han lämnade med pension 1937.

 

    Ivan Nyborg avled d. 22 sept. 1946. Han var född i Falköping 1879, avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1897 och blev jur. utr. kand. i Lund 1901. Sedan han suttit ting började han 1906 tjänstgöra i Göteborgs rådhusrätt, där han 1918 blev assessor och 1930 rådman. 1935 utnämndes han till borg-

156 NOTISER.mästare i Göteborg. I detta ämbete kvarstod han tills han 1944 uppnådde pensionsåldern. I Göteborg hade han ett flertal kommunala och andra uppdrag bl. a. såsom taxeringsnämndsordf. under många år, led. av länets prövningsnämnd och av mellankommunala prövningsnämnden, skiljedomare i arbetstvister, v. ordf. i poliskollegiet och ordf. i byggnadsnämnden.