Mälareprovinsernas stadsdomareförening höll årsmöte i Västerås d. 29 och 30 maj 1946. Därvid omvaldes till ledamöter i styrelsen borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander och rådmannen Stig Furster samt till suppleanter borgmästarna Ivar Hedman och Carl Åhman. Föredrag hölls av rådmannen Folke Höijer om »Protokollföringen enligt nya RB» (jfr ovan s. 204). Föreningen har för närvarande cirka 30 medlemmar.

 

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under 1946 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 26 jan. höll direktören vid statens uppfostringsanstalt å Bona Bertil Forssell föredrag över ämnet »Bland bonapojkar». Föreningens årsmöte ägde rum d. 31 maj. Efter ett inledande föredrag av assessorn Björn Widegren diskuterade föreningen d. 5 okt. ämnet »Domarutredningens betänkande». — Styrelsen för verksamhetsåret 1945—1946 utgjordes av assessorn Gunnar Lindskog, ordf., assessorn Eric Stangenberg, v. ordf., fiskalen Ingemar Ulveson, sekr. och kassaförvaltare, adj. ledamoten Kjell Rosenberg och fiskalen Ulf Lundvik med assessorn Torsten Ahlgren samt fiskalerna Nils Graneli, Erik Öhlén och Harald Kastrup som suppleanter. Medlemsantalet utgör omkring 170.

 

    Insamlingen för österrikiska jurister. Såsom omtalats i SvJT 1946 s. 729, har SvJT anordnat en insamling bland svenska jurister till lindrande av livsmedelsnöden bland österrikiska kolleger. Till mitten av oktober 1946 hade, såsom meddelats i berörda notis, influtit 3,190 kr. För beloppet hade bekostats 41 livsmedelspaket à 50 kr. och 30 paket å 20 kr., medan 550 kr. återstodo oanvända.

 

    Senare under år 1946 inflöto ytterligare följande belopp från här nämnda bidragsgivare: Rådhusrätten i Malmö 140 kr., juristfamiljer i Umeå 100 kr., justitierådet N. v. Steyern 100 kr., hovrättsfamiljer i Umeå 100 kr., juristfamiljer i Skellefteå 125 kr., Föreningen Sveriges krigsfiskaler 50 kr., hovrättsrådet N. Beckman 10 kr., K. E. Hansén 5 kr., Västmanlands juristförening 200 kr., överdirektören Hardy Göransson 10 kr., häradshövding G. Lindstedt 50 kr., advokaten S. Widegren 25 kr., riksmarskalken Ekeberg 100 kr. och landsfogden G. Persson 10 kr.

 

    Under år 1946 inflöt således inalles 4,215 kr. I november samma år sändes genom Österrikiska föreningen 23 livsmedelspaket à 30 kr. Dessa kommo fram till jul och beredde, enligt vad som meddelats av österrikiske justitie-

NOTISER. 237ministern dr Josef Gerö som svarar för paketens fördelning, mottagarna mycken glädje. Vid årets slut återstodo 885 kr. oanvända.

 

    Under år 1947 ha till mitten av februari följande bidrag influtit: Sveriges domareförbund 1,000 kr., juristfamiljer i Umeå 50 kr., advokaten Hugo Lindberg 10 kr., hovrättsrådet K. Holmgren 10 kr., prof. R. Bergendal 10 kr., prof. F. Wetter 10 kr., landshövding Th. Bergquist 10 kr., dr Gustav Jonsson 10 kr. och borgmästaren M. Heuman 10 kr.

 

    Under innevarande år har alltså influtit 1,120 kr., vilket sammanlagt med behållningen från förra året gör 2,005 kr. Därav har i mitten av januari använts 1,980 kr. för bekostande av 99 livsmedelspaket ä 20 kr., sända genom Österrikiska föreningen.
    Insamlingen fortsätter. Bidrag kunna insättas på det av Näringslivets granskningsnämnd kontrollerade postgirokontot 90 05 95 under adress: Insamling för österrikiska jurister, Svensk Juristtidning, Rosenbad 2, Stockholm. Livsmedelsbristen i Österrike är enligt erhållna upplysningar alltjämt mycket svår, enligt uppgift förvärrad, och talrika tacksägelsebrev vittna om den hjälp de hittills sända livsmedlen inneburit för mottagarna.

I. S.