Omorganisation av nedre justitierevisionen. Nedre justitierevisionens huvudsakliga uppgift framgår av stadgandet i § 24 RF, att justitieärendena där skola beredas till prövning och avgörande i HD. Nya RB fastslår (3:8) att för detta ändamål i nedre revisionen skola finnas revisionssekreterare; där skall också finnas kansli för HD. K. M:t har att bestämma i vilken omfattning åtgärd, som avser allenast målsberedande, må vidtagas av nedre revisionen eller tjänsteman vid denna (3:6).
    Att handläggningen av på HD ankommande mål till en del förlagts till ett verk utom domstolen betecknades redan av BLOMBERG i hans arbete om HD som en egenartad anordning. Den är uppenbarligen betingad av historiska skäl, men praktiskt sett har vunnits den fördelen, att HD:s ledamöter huvudsakligen kunnat inrikta sig på den rent dömande verksamheten.
    Införandet av muntliga förhandlingar i HD kräver grundligare förberedelse än det hittillsvarande skriftliga förfarandet. Den större vikt som sålunda måste tillmätas förberedelsen gör det naturligt, att HD ansetts böra i större utsträckning medverka därvid. Detta kan ske antingen så att HD omedelbart beslutar eller lämnar anvisning om förberedande åtgärder eller ock därigenom att en ledamot av HD såsom referent för visst mål ger erforderliga anvisningar om målets beredande. Under den nya rättegångsordningen torde även i övrigt för målenshandläggning krävas ett vidgat samarbete mellan HD och nedre revisionen.
    För de sakkunniga som inför rättegångsreformen haft att utreda frågan om nedre revisionens blivande organisation och arbetsförhållanden (se SvJT 1946 s. 289 o. f.1) har varit en viktig uppgift att överväga formerna för denna samverkan. I ett nyligen avgivet betänkande med förslag till arbetsordning för nedre revisionen2 framhålla de sakkunniga,

 

1 Som framgår av SvJT 1946 s. 320 ha de sakkunniga varit justitierådet Hilding Forssman, tillika ordf., samt revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh och hovrättsrådet Erik Söderlund.

2 Ej tryckt.

ERIK SÖDERLUND. 273att den fastare indelning, som är avsedd att komma till stånd beträffande HD:s avdelningar, synes kräva att även revisionssekreterarna i allmänhet indelas att tjänstgöra vid viss avdelning av HD. Också andra befattningshavare — protokollförare, vissa skrivbiträden — böra indelas att tjänstgöra vid HD:s avdelningar. Redan därigenom få avdelningens ordförande och övriga ledamöter särskilda möjligheter att meddela föreskrifter om arbetets bedrivande. Samarbetet mellan HD och nedre revisionen bör dock enligt de sakkunniga därutöver närmare regleras. I frågor av allmän räckvidd är naturligt att tänka sig en samverkan närmast mellan HD:s ordförande, eventuellt övriga avdelningsordförande, samt nedre revisionens ordförande. I detta hänseende har i förslaget till arbetsordning föreskrivits, att HD skall hållas underrättad om frågor, som angå föredragningen eller eljest beröra HD, samt att nedre revisionen skall ställa sig till efterrättelse vad HD därom bestämmer. Ifråga om de särskilda målens handläggning har man att räkna med ett samarbete mellan referenten eller avdelningens ordförande samt vederbörande revisionssekreterare. Där referent blivit utsedd, bör enligt förslaget revisionssekreteraren hålla honom underrättad om målet och, så snart anledning därtill förekommer, inhämta besked om de åtgärder som böra vidtagas för målets beredande. I betänkandet framhålles, att revisionssekreteraren alltid har att hålla avdelningens ordförande underrättad om de mål, som äro färdiga för huvudförhandling eller eljest äro i skick att kunna upptagas på dömande avdelning (fem ledamöter).
    Nya RB:s föreskrifter om att i allmänhet särskilt tillstånd (prövningstillstånd) erfordras för att ett mål skall få upptagas på dömande avdelning medföra, att den övervägande delen av revisionssekreterarnas arbete kommer att ägnas föredragning för avgörande, om prövningstillstånd skall meddelas (jfr den nuvarande dispensföredragningen). Denna föredragning skall äga rum inför tre justitieråd. I samma ordning prövas nådeärenden. Enligt de sakkunniga böra bestämda dagar för tremansföredragning i förväg fastställas; i denna del bör liksom nu kunna upprättas en turlista, som för varje revisionssekreterare utvisar när han har att fullgöra sådan föredragning. Avvikelser från den fastställda föredragningsordningen äro naturligen att emotse, särskilt med hänsyn till brådskande mål, men i viss utsträckning torde detta kunna förebyggas genom de regler som föreslagits för målens fördelning. För den prövning, som i övrigt ankommer på HD, saknas förutsättningar att i förväg fastställa en bestämd sammanträdesordning. Parternas omedelbara deltagande i den muntliga rättegången och behovet av särskilda åtgärder för att förbereda huvudförhandling göra det uteslutet att såsom nu en indelning av revisionssekreterarna till föredragning får bli avgörande för den ordning i vilken målen upptagas på dömande avdelning. Enligt de sakkunniga får man nöja sig med att anslå erforderligt antal dagar för sådan handläggning. Efter omständigheterna företages å sådana dagar huvudförhandling eller den handläggning som eljest ifrågakommer; HD torde ha att förordna därom från fall till fall.
    De muntliga förhandlingarna och den därav betingade grundligare

 

18—477004. Svensk Juristtidning 1947.

274 OMORGANISATION AV NEDRE JUSTITIEREVISIONEN.förberedelsen innebära nya arbetsuppgifter. För att den samlade arbetsbördan ej därigenom skall ökas är angeläget att tillvarataga de möjligheter till förenkling som det nya förfarandet inrymmer. Det vore olyckligt, om man sökte fasthålla vid arbetsmetoder, som befunnits nödvändiga eller lämpliga vid det skriftliga förfarandet men som under den nya rättegångsordningen ej skulle äga sådant värde, att det därmed förenade arbetet och kostnaderna kunde anses motiverade. Mot denna bakgrund får betraktas det förslag som av de sakkunniga framlagts rörande förenkling av promemorieskrivningen. För revisionssekreterarnas föredragning skall ej såsom nu krävas fullständiga promemorior utan föredragningen skall ske med ledning av minnesanteckningar av den utförlighet som i varje särskilt fall anses påkallad. Dessa anteckningar kunna, när det finnes lämpligt, innehålla hänvisningar till akten. I vissa fall, såsom i invecklade mål eller där avgörandet på dömande avdelning skall ske utan muntlig förhandling, är förutsatt att minnesanteckningarna kunna taga formen av en fullständig redogörelse. Det är vidare avsett att vissa avskrifter av relevant material skola tillhandahållas HD:s ledamöter.
    Den föreslagna förenklingen av promemorieskrivningen inverkar i hög grad på personalbehovet i nedre revisionen. Närmast gäller detta kanslipersonalen. Av de sakkunniga verkställda undersökningar och beräkningar rörande revisionssekreterarnas arbetsbörda ha emellertid givit vid handen, att även deras antal kan minskas. Särskilt som antalet inkomna mål och ärenden f. n. visar en stark nedgång har t. v. ansetts tillräckligt med, förutom ordföranden, 24 ordinarie och 2 extra revisionssekreterare. Ordföranden skall enligt förslaget befrias från föredragningsskyldighet; under denna förutsättning har hinder icke ansetts möta att, om så i något fall skulle finnas lämpligt, till ordförande förordnas annan än revisionssekreterare. I fråga om kanslipersonalen föreslås en betydande nedskärning. Nedre revisionens organisation föreslås i övrigt skola bli i huvudsak oförändrad.1 Liksom nu skola ordföranden och revisionssekreterarna vara ledamöter i nedre revisionen.
    I jämförelse med personalkostnaderna under 1945, innan ännu förstärkning genomförts för nedbringande av HD:s arbetsbalans, innebära de beräknade utgifterna för den nya personalorganisationen en minskning av årsomkostnaderna med omkring 86 000 kr.

Erik Söderlund.