NOTISER. 399    Jönköpings juridiska förening hade ordinarie årsmöte d. 12 april 1946, varvid föredrag hölls av överdirektören Hardy Göransson över ämnet »Några principiella synpunkter på straffsystem och straffverkställighet». Föreningens styrelse har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., häradshövdingen Michael Ehrenborg, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovrättsrådet Birger Aurell, landssekreteraren Olof Åkesson, advokaten Hans Sundström och hovrättsassessorn Yngve Söderlund, med häradshövdingen Pehr Cederschiöld, hovrättsrådet Ove Lundin och advokaten Olof Wiedel som suppleanter. Föreningen har 183 medlemmar.

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har 17 jan. resp. 7 mars 1947 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Linköpings samt Nordals, Sundals och Valbo domsagor fr. o. m. 1 febr. 1947 ävensom i Njudungs domsaga fr. o. m. 1 april 1947 (jfr SvJT 1947 s. 232 f.).

 

    Lars Emil Gezelius avled d. 27 jan. 1947. Han var född i Kungsåra förs., Västmanlands 1., 9/6 1864, avlade hovrättsex. i Uppsala 1887 och utnämndes till v. häradshövding 1891. Under en lång följd av år utövade han advokatverksamhet i Falun, där han hade åtskilliga kommunala uppdrag. Under åren 1908—1919 var han led. av riksdagens första kammare.

 

    Sven Leonard Dahlberg avled d. 22 febr. 1947. Han var född i Forserum, Jönk. 1., 11/7 1891, blev student i Göteborg 1912 och jur. kand. i Lund 1920 samt var sedan 1921 verksam som advokat i Stockholm, från 1927 såsom innehavare av egen byrå. Sedan 1930 var han led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Simon Erik Tillström avled d. 8 mars 1947. Han var född i Vena, Kalmar 1., 18/11 1870, avlade mogenhetsex. i Växjö 1889 och hovrättsex. i Lund 1894, började därefter tjänstgöra i och under Göta hovrätt samt hade där under långvariga lantdomarförordnanden. Från och med 1908 var han knuten till Malmö rådhusrätt, sedan 1917 som rådman. Under flera perioder uppehöll han borgmästartjänsten i staden. Han avgick från rådmanstjänsten med pension 1935.

 

    Bror Olof Hildebrand avled d. 17 mars 1947. Född i Gnesta 19/6 1903, blev han student i Vänersborg 1922 och jur. kand. i Uppsala 1926. Sedan han några år tjänstgjort som biträde å advokatbyrå i Stockholm, började han egen advokatverksamhet där 1935. Han var sedan 1936 led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Georg Adolf Edvin Kronlund avled d. 20 mars 1947. Han var född i Skövde 6/5 1860, avlade studentex. i Uppsala 1879 och hovrättsex. där 1884. Sedan han suttit ting, utnämndes han 1887 till vice häradshövding. Han blev 1893 häradshövding i Torneå domsaga, därifrån han 1905 fick transport till Skånings, Vilske och Valle domsaga. Häradshövdingämbetet lämnade han 1930 vid uppnådd pensionsålder. Kronlund var under sin norrlandstid liv-

400 NOTISER.ligt socialt verksam, främst inom folkbildningsarbetet. Under åren 1897—1914 var han led. av riksdagens II kammare. Under denna tid hade han ett flertal allmänna uppdrag, bl. a. såsom led. av norrlandskommittén 1901 och av civilkommissionen ang. rikets försvarsväsen 1 911—15.